Obřezání Páně

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté.

Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve kterém Kristu bylo dáno jméno Ježíš, které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi. Vstupme na rtech s ním do Nového roku a poznáme, jakou mocí krotí peklo a otvírá nebe!

I Panna Maria má velké účastenství na dnešní slavnosti; Církev svatá velebí její panenské mateřství, které bylo hodno státi se božským mateřstvím. (P. Schaller)

ČTENÍ z listu svatého Pavla Apoštola k Titovi (2, 11-15).

Dnes, kdy se začíná nový občanský rok, jsou slova Epištoly vážným napomenutím, abychom dobře využili času, jehož nám Bůh k našemu posvěcení dopřává.

Nejmilejší! Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho, všem lidem, učíc nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě a spravedlivě a pobožně byli živi na tomto světě, očekávajíce blahou naději a příchod slávy velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista, jenž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti a očistil si lid příjemný, jenž by byl horlitelem dobrých skutků. Tak mluv a napomínej v Kristu Ježíši, Pánu našem.

EVANGELIUM † Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše (2, 21).

Spasitel podrobuje se bolesti obřezání, aby nám zasloužil milost k obřezání našich srdcí – tím, že z nich odstraníme všechnu nepravost.

Za onoho času, když se naplnilo dní osm, aby Dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho Ježíš, kterým bylo nazváno od Anděla, prve než se počalo v životě.

Komentář od P. Beneše Metoda Kuldy

Na slavnost „Obřezání Páně“ a na den nejsvětějšího jména Ježíš čte se nejkratší svaté evangelium: „Když se naplnilo dnů osm, aby obřezáno bylo Dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž nazváno bylo od anjela, prvé než se v životě počalo.“ Luk. 2, 21.

Ježíš Kristus, zaslíbený Vykupitel světa narodil se v Betlémě z Marie Panny; anjelové zvěstovali pastýřům u stáda svého ponocujícím radostné a spasné narození Jeho; pastýři chvátajíce přišli do chléva Betlémského, a poznali v jeslech Krista Spasitele. Od té chvíle naplnilo se dnů osm, aby obřezáno bylo Dítě za rozkazem Hospodinovým, jenž byl mluvil k Mojžíšovi řka: „Mluv synům Israelským: Dne osmého obřezáno bude nemluvňátko.“ III. Mojž. 12, 3.

Obřízka Starozákonná na hřích dědičný ukazovala a jej potvrzovala. Proto Kristus, nenarodiv se spůsobem přirozeným jako lidé druzí, nebyl povinen obřízce podrobiti se; a přece podrobil se jí nejprvé proto, aby se osvědčil býti pravým člověkem a pravým potomkem Abrahamovým, pak ale proto, aby nám byl vzorem a příkladem, kterak se řádům podrobovati a svatých obřadů pilní býti máme.

Mimo to však obřezání Páně bylo také skutkem spásy člověčenstva; byloť prvým utrpením, prvým krveprolitím Jeho, prvým zadostučiněním za hříchy všechněch lidí. Při obřízce dává se u židů dítěti novorozenému jméno. I narozenému Synu Božímu dáno bylo jméno; ale nikoli jméno náhodné, jméno od lidí vyvolené a vymyšlené; ale dáno mu jméno Ježíš, kterým Božské Dítě nazváno bylo od anjela, prvé než se v životě Marie Panny počalo. K rozkazu Božímu zvěstovalť archanjel Gabriel Marii Panně v Nazaretě: „Aj, počneš a porodíš Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš. Tento bude veliký a Syn nejvyššího slouti bude.“ Luk. 1, 31. K rozkazu Božímu týž archanjel Gabriel ukázal se Josefovi ve snách a pravil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii manželku svou; nebo což v ní zrozeno jest, z Ducha Svatého jest. Porodíť pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš; Onť zajisté vysvobodí lid Svůj od hříchův jejich.“ Mat. 1, 20. 21.

Jméno Ježíš tedy narozenému Synu Božímu od Boha určeno bylo, aby již i samým jménem naznačovalo se, že jest Spasitelem světa. Potvrzuje to i svatý apoštol Pavel řka: „Bůh dal Jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo: nebeských, zemských i pekelných.“ Filip. 2, 9. 10.

Ve jménu Ježíše klekati, a Jemu, Bohu a Spasiteli svému, klaněti se máme každého času, každého dne v roce, pokavaď „zemskými“ jsme, bychom ve jménu Ježíše klekati, a Jemu, Králi věčnému, klaněti se mohli, až budeme „nebeskými“.

Zvláště pak první den roku nového mocně vybízí nás, abychom ve jménu Ježíše klekali, Jemu se klaněli, a Jej co nejvroucněji prosili za Jeho milost, pomoc a požehnání. Tudíž není části svatého evangelia, kteráž by se vice hodila na den novoroční, než část o nejsvětějším jménu Ježíš.

Nastal nám nový rok, o němž nevíme, nebude-li posledním rokem naším. I buď si posledním; jen když za něho zůstaneme sloučeni s Ježíšem, Spasitelem a budoucím Soudcem svým. Proto klekejme ve jménu Ježíše!

Nastal nám nový rok, do něhož snad přenášíme staré hříchy. Chraniž Bůh každého člověka od neštěstí toho! Hříchů svých ale můžeme se sprostiti jenom svátostním pokáním pro zásluhy Ježíše Krista. Proto klekejme v posvátné zpovědnici ve jménu Ježíše!

Nastal nám nový rok, o němž nevíme, nepřinese-li nám utrpení, bolesti, ztráty časných statků a jiné svízele. Nelekejme se ničeho! Kristus, jenž pro nás už jako novorozenec obřízkou trpěl a za nás na kříži umřel, dá nám potřebné útěchy, posily a pomoci, budeme-li Ho důvěrně prositi. Proto klekejme ve jménu Ježíše!

Nastal nám nový rok, o němž nevíme, nepřijde-li k nám za něho zlý duch, nepřítel člověka, aby nás pokoušel bud zlým vnuknutím, buď špatným příkladem bezbožných lidí, buď rouhavou řeči spustlých nevzdělanců, buď lživými a podvodnými spisy, knihami, časopisy a novinami, jimiž se víra svatá podrývá, Církev Páně tupí, blaho jednotlivců, rodin a národa ruší. Pozor! „I satan se proměňuje v anjela světla!“ II.Kor.11,14. Pozor! „Střízliví buďte a bděte; nebo protivník váš dábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.“ I. Petr 5, 8. Ďábel bojí se Krista! Proto klekejme ve jménu Ježíše!

Štastný a radostný nový rok v Pánu našem Ježíši Kristu!

Veni Creator

První den nového roku lze za modlitbu hymnu Veni Creator Spiritus a splnění obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) získat plnomocné odpustky. Překlad P. Škráška:

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám,
a navštiv myslí našich chrám
a vylej milost vznešenou
v hruď naši, tebou stvořenou.

Ty Těšitel jsi nazýván,
dar udělený Otcem nám,
zdroj živý, oheň, lásky dech
a pomazání duší všech.

Jsi sedmitvárný v darech svých,
prst mocný rukou Otcových,
tys přislíbený Otcem Host,
jenž udílí rtům výmluvnost.

Rač světlo v duších zažehnout,
vlít v srdce žhavý lásky proud,
a těla mdlého slabosti
svou posilovat milostí.

Rač nepřítele zapudit,
dát našim srdcím pravý klid,
ať všichni pod tvým vůdcovstvím
se vyhneme všem škodám zlým.

Nás Boha Otce nauč znát,
nás nauč Syna poznávat,
a v tebe, Duchu přemilý,
dej bychom povždy věřili.

Zněj Bohu Otci píseň chval,
i Synu, který z mrtvých vstal,
i Duchu, který těší nás,
buď věčná chvála v každý čas.

Amen.

Sešli Ducha svého a utvoří se, a obnovíš tvářnost země.

Modleme se: Bože, který jsi srdce věřících osvícením Ducha svatého poučil, dej nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Rubens: Obřezání Páně
Rubens: Obřezání Páně