Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

Podmínkou získání plnomocných odpustků pro sebe či duše v očistci je, mimo jiné, modlitba na úmysl Svatého otce.

V naší době však papežové nezřídka činí kroky a pronášejí výroky, kterými boří vše katolické a implicitně popírají základní pravdy víry, čímž vedou duše k věčnému zatracení. Existuje-li důvodná pochybnost o dobrých úmyslech papeže, znamená to, že bychom se tedy na úmysl Svatého otce neměli modlit, abychom případné špatné úmysly svou modlitbou nepodporovali?

P. Pio přijel do Říma.
P. Pio přijel do Říma.

Ne. Když se modlíme „na úmysl Svatého otce“, neznamená to, že bychom se modlili za jeho osobní úmysly, které mohou být defektní, vzhledem k tomu, že i papež je jen člověk. V knize General Legislation on Indulgences (Všeobecné předpisy o odpustcích) z roku 1924 P. Francis Edward Hagedorn na straně 119 píše:

Je zřejmé, že [formule] intentio pontificis [úmysl papeže] odkazuje na záměry papeže nikoli jakožto jedince, ale na záměry, které jsou poblíž jeho srdce jakožto Kristova náměstka a viditelné hlavy Církve.

Z tohoto důvodu jsou úmysly Svatého otce, za něž se modlíme, pevně deklarovány dekretem Kongregace odpustků, který je citován v Manuale Theologiae Moralis, III, §556 (Prummer):

Úmysly Nejvyššího Velekněze, na něž mají být modlitby pronášeny, jsou: vyvýšení Svaté Matky Církve, vymýcení herezí, rozšiřování víry, obrácení hříšníků a pokoj mezi křesťanskými knížaty. Není však nutné mít tyto všechny konkrétní úmysly výslovně na mysli; postačí pomodlit se obecně na úmysl Nejvyššího Velekněze.

Jiní morální teologové uvádějí totéž, např. Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, III, §674, mírně se liší pouze formulace těchto úmyslů: „za vyvýšení a prosperitu katolické Církve, za vymýcení herezí a obrácení všech svedených omylem a za mír a jednotu celého křesťanského lidu“.

Odpověď na titulní otázku je tedy: ano, máme se modlit na úmysl Svatého otce. Dnes je to potřebné snad více, než kdy jindy. Tím, že se takto modlíme, modlíme se za dobro Církve, jíž je papež viditelnou hlavou, ne za jakýkoliv soukromý úmysl tohoto konkrétního papeže.

Pokud se někdo na úmysl Svatého otce nemodlí, připravuje sám sebe, případně duše v očistci, o plnomocné odpustky, které lze za splnění dalších podmínek získat např. modlitbou svatého růžence v rodině či vykonáním pobožnosti křížové cesty.