Bůh neexistuje

Neboť latinský infinitiv „exsistere“ je zkrácený tvar od ex alio sistere = od jiného sestávati, tj. míti bytí od jiného. Bůh však, jako První Příčina všech jsoucen nemá bytí od jiného, je sám nestvořený. Naopak vše má bytí od Něj a bez Něj by nebylo nic, co existuje (srov. Jn 1,3). K závěru, že Jeho bytí je naprosto nutné a naprosto jisté lze dospět pouhým rozumem.