Oni mají kostely, vy máte Víru

Oni mají kostely, vy máte Víru

Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Církvi, jejich moc byla tak veliká, že většina biskupů...
číst více
Vzestup a pád Jacquesa Maritaina

Vzestup a pád Jacquesa Maritaina

Období před odsouzením Action française Jacques Maritain (1882–1973) byl francouzský katolický filosof tomistické a personalistické inspirace. Narodil se v Paříži jako syn právníka Paula Maritaina a Geneviève Favre, dcery levicového myslitele...
číst více
Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů

Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů

Postavou, která zaujímá mezi mučedníky dominikánského řádu přední místo, je svatý Petr z Verony, zvaný též svatý Petr Mučedník, kterého papež Sixtus V. prohlásil za patrona inkvizitorů. Petr se narodil na přelomu XII. a XIII. stole...
číst více
Dr. E. Michael Jones: Erotika jako subverzivní zbraň

Dr. E. Michael Jones: Erotika jako subverzivní zbraň

Dr. E. Michael Jones hovoří na přednášce v Polsku o tom, jak se protikřesťanským silám podařilo přivést ke ztrátě víry obrovské množství lidí a ovládnout křesťanskou civilizaci. Nepřátelé Kristovi svých úspěchů nedosáhli díky&nbs...
číst více
Duchovní život podle sv. Benedikta z Nursie

Duchovní život podle sv. Benedikta z Nursie

Naslouchej, synu, mistrovu učení, nakloň k němu ucho svého srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi a uveď ve skutek, aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu, od něhož ses vzdálil zahálčivou neposlušností. Obracím se....
číst více
Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

Náboženství úžasnou měrou v lidech odumřelo. Proč? Řekne se, že celý nynější svět veškerým svým během vzepřel se Církvi a že stojí proti ní. Ten stál vždy proti ní a více ještě na počátku než nyní. A přece Církev tehdy...
číst více
Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

Theodor Herzl (1860–1904) byl rakousko-uherský novinář židovského původu a zakladatel sionismu. Pro své hnutí usilující o vytvoření židovského státu v Palestině se snažil získat podporu všech tehdejších význačných mužů včetně pap...
číst více
Sv. Kléméns Alexandrijský o pohlavní nezřízenosti řeckých bohů

Sv. Kléméns Alexandrijský o pohlavní nezřízenosti řeckých bohů

Poslechněte si o erotických dobrodružstvích těch vašich bohů, mytická vyprávění šokující nevázanosti, slyšte o jejich zraněních a poutech, o jejich chechtání, bojování, otročení, o jejich hostinách a objetích, o slzách, vášních a ...
číst více
Manželství na římských náhrobních nápisech

Manželství na římských náhrobních nápisech

Základem společnosti je rodina. Aby mohl Kristus obnovit lidstvo, musil nejprve obrodit a povznést manželství a učinit je posvátnou smlouvou, opírající se o nadpřirozený řád. Učinil tak, stanoviv pravidlo, aby byl muž v manželství tím, čím...
číst více
Potupná smrt heresiarchy Aria

Potupná smrt heresiarchy Aria

Alexandrijský kněz Arius zemřel náhle přibližně ve věku osmdesáti let v Konstantinopoli roku 336. O smrti tohoto heresiarchy se nám dochovalo několik zpráv. Sv. Atanáš (296/8–373), jeden z hlavních obránců pravověří proti Ariovi, podáv...
číst více
Ctihodný Arnošt z Pardubic: Sedm stupňů pokory

Ctihodný Arnošt z Pardubic: Sedm stupňů pokory

Ctihodný arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je ve starých listinách a knihách nazýván blahoslaveným nebo někde dokonce i svatým, na jehož kanonizaci se v XVIII. století vážně pomýšlelo a který byl vždy považován za jednu ze světeckých ...
číst více
Tři svatí králové

Tři svatí králové

Věky přešly přes plameny Isajášovy a neuhasily jich. Ozvěna jeho volání ještě zaznívala, alespoň v srdci Panny. Neurčité a temné očekávání lidského národa stalo se jasným a nalezlo místa ve třech panovnících Východu. Mágové byli p...
číst více
Nejstarší svědectví pro rok Kristova narození

Nejstarší svědectví pro rok Kristova narození

Nejstarší mimobiblické zprávy o narození Krista kladou jeho narození do let 3 př. n. l. až 1 n. l. Je to dobrá shoda vzhledem k tomu, že jednotliví spisovatelé vztahovali Kristovo narození k různým historickým událostem, jejich kalendářní...
číst více
Závislost Mohamedova na židovství

Závislost Mohamedova na židovství

číst více
Střípky z komunistického pronásledování katolíků v Československu

Střípky z komunistického pronásledování katolíků v Československu

Babice Babický případ, jeden z největších teroristických procesů padesátých let, byl zcela zřejmě výsledkem komunistické provokace. V okolí Moravských Budějovic, v kraji, kde komunistická politika narážela na odpor vůbec a její tendence k...
číst více
Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Proti různým obrazoborcům Církev svatá výslovně prohlásila, že je dovoleno zobrazovat Nejsvětější Trojici i jednotlivé božské osoby a takové obrazy vystavovat v chrámech. Dekretem papeže Alexandra VIII. ze 7. prosince 1690 byla zavržena v...
číst více
P. Jakub Deml: Velebný Pán

P. Jakub Deml: Velebný Pán

To nebylo jen slovo a titul. Velebný Pán je titul původní a pochází z téže doby jako Pan Učitel. Možno říci, z jedné studně, a ta se jmenovala Autorita. Autoritu nebylo možno tak lehko zahazovat. A to bylo dobře, neboť...
číst více
Sv. Leufroi, světec spravedlivého hněvu

Sv. Leufroi, světec spravedlivého hněvu

Svatý Leufroi, též Leufroy, Leutfrid, Leutfridus, narodil se v Neustrii před vpádem Normanů. Sotva že dospěl věku rozumu, ucítil se povolán ke kněžství a proti vůli rodičů tajně následoval tohoto vnitřního hlasu. Jeho povolání kněžské...
číst více
Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

číst více
Léon Bloy: Dva ctihodní otcové jidášové z Řádu kazatelského

Léon Bloy: Dva ctihodní otcové jidášové z Řádu kazatelského

Otec Henri Didon (1840–1900) z Řádu bratří kazatelů byl slavný pařížský kazatel a spisovatel pokrokářského smýšlení, kvůli němuž se občas dostával do sporu se svými nadřízenými. Po plamenném kázání, v němž před přeplněným p...
číst více
Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Předchozí díl II. Lektorát Je to z nižších svěcení první a nejstarší. Sahá až do dob apoštolských. Již sv. Justin Mučedník († 167) o něm mluví: V neděli scházívají se všichni, kteří žijí v městech a na venkově, na jednom...
číst více
Latinské obřady čtyř nižších svěcení I/II

Latinské obřady čtyř nižších svěcení I/II

Po sedmi stupních vystupuje bohoslovec k oltáři. Sedmero svěcení ho uschopňuje ke službě Boží. Bránou k těm svěcením je tonsura. Kdo přijal tonsuru, může po nějakém čase přijmouti čtvero nižších svěcení. Jsou to: I. ostiariát, II. l...
číst více
Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové:  Od Lva III. po Lva VIII.

Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové: Od Lva III. po Lva VIII.

Předchozí díl: Lev I. a Lev II. Sv. Lev III. (795–816) Od své maličkosti byl budoucí papež vychováván v paláci lateránském. Vyspěl v muže bezúhonných mravů, příjemného vystupování a neochvějného ducha. Po smrti Hadriánově byl o sv...
číst více
Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové: Lev I. a Lev II.

Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové: Lev I. a Lev II.

číst více
Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání, obsažené v Talmudu a příbuzných spisech, kromě toho, že skrze své nenávistné smyšlenky dokládá základní fakta ze života Ježíše Krista (srov. Ricciotti, Život Ježíše Krista, s. 80–82), podává nedobrovolně i svě...
číst více
Jezuitské redukce

Jezuitské redukce

Jednou z nejkrásnějších kapitol v dějinách katolických misií jsou paraguayské redukce, založené při řekách Paraně a Uruguayi. Největší část tohoto území patří nyní k Argentinské republice a sluje dosud „Las Misiones“. Záhy se dos...
číst více
Kartuziánská spiritualita

Kartuziánská spiritualita

Bůh sám je neměnný a věčně rozjímající: kartuzián sedí u jeho nohou jako Marie v Betánii. – Kartuzián Jako jediný výhradně kontemplativní řád v dnešním světě mají kartuziáni v životě kontemplativní úlohu, kterou je, budeme-li c...
číst více
Vzájemné ocenění moderních filosofů

Vzájemné ocenění moderních filosofů

Chce-li kdo po zásluze ocenit bezbožeckou mimokřesťanskou filosofii, nechť poslechne, jak sami druh o druhovi soudí. Páni se vzájemně znají lépe, než je známe my, a krom toho, nám by za podobný úsudek vtiskli signaturu bezpříkladného fanatis...
číst více
List sv. Klementa Římského Korinťanům

List sv. Klementa Římského Korinťanům

Sv. Klement byl dle Irenaea (Adv. hear. III, 3) třetím nástupcem sv. Petra v Římě; dle Tertulliana (De praesc., c. 32) byl ordinován sv. Petrem a stal se jeho bezprostředním nástupcem. Zpráva Irenaeova je starší a prověřena závažnějšími sv...
číst více
Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Dnes věříme, že sv. Petr, žijící v biskupech římských, jest základem, na němž spočívá jednota církve Kristovy, a zároveň neomylným soudcem ve věcech víry. Než, zdaž byla tato víra v primát Petrův též věrou prvních věků křesťa...
číst více
Melitón ze Sard viní Židy z bohovraždy

Melitón ze Sard viní Židy z bohovraždy

Melitón ze Sard byl jednou z významných postav se silným vlivem na maloasijské křesťanství druhé poloviny 2. století. Svědčí pro to zmínky o něm u řady křesťanských autorů 2. až 4. stol.: u Tertulliana z Kartága, u Eirénaia z Lyony, u...
číst více
Příběh sv. Pafnuce

Příběh sv. Pafnuce

Sv. Pafnuc vedl na poušti úžasný život poustevníka, život, jenž se nepodobal ani životu lidí, ani životu novodobých světců, život, jehož strohost přesahuje všecko pomyšlení. Jednoho dne řekl k sobě: Jaký je ten mezi svátými, jemuž se ...
číst více
Stručný přehled historie jednání FSSPX s neomodernisty (aktualisováno 9/2015)

Stručný přehled historie jednání FSSPX s neomodernisty (aktualisováno 9/2015)

Aktualisováno 7. 9. 2015. K tématu viz také tento komentář z blogu REX!:  Quo Vadis FSSPX? (2014) Taktika, jíž nepřátelé Církve eliminují původně katolické instituce a organisace tím, že se do nich infiltrují a postupně převezmou kontrol...
číst více
Jan Hus a papežka Johana

Jan Hus a papežka Johana

Poněvadž se Hus [ve svých spisech] odvolává na papežku Johanu, kterouž báchorku u něho shledáváme téměř při každé příležitosti a ze které dovozuje, že nejsme povinni věřiti pevně, že papež jest opravdu nástupce svatého Petra a že...
číst více
Byli sv. Cyril a Metoděj průkopníci mše sv. v národních jazycích?

Byli sv. Cyril a Metoděj průkopníci mše sv. v národních jazycích?

Představa, že Slovanští věrozvěsti byli průkopníky mše sv. v národních jazycích, je tradována zejména mezi tzv. „konzervativními katolíky“, kteří se jí snaží ospravedlnit neospravedlnitelné. Např. na katolicky se tvářícím webu ca...
číst více
30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

Poslední dny velkého nevěrce a rouhače. Motto: „Po Voltairovi nic není bídnějšího a hanebnějšího nad Voltairovy ctitele.“ Pro pospíchající čtenáře: Aby překonal nemoc, pil denně 25 koflíků kávy a nemírně užíval opia. Upadl do blo...
číst více
Marta Obrechtová – příklad patrného projevu duše lidské

Marta Obrechtová – příklad patrného projevu duše lidské

Vizmež případ, takořka před očima našima žijící, jejž právem nazvati možno „řetězem divův“ a výmluvných svědectví pro jsoucnost lidské duše. V ústavě hluchoněmých v Larnay ve Francii, jenž jest pod správou zbožných řeholnic, ...
číst více
5. května 1821 – den, kdy zemřel Napoleon Bonaparte

5. května 1821 – den, kdy zemřel Napoleon Bonaparte

V říjnu roku 1813 byl Napoleon u Lipska poražen, v březnu roku 1814 propustil papeže Pia VII. na svobodu a již v dubnu byl nucen v témže zámku Fontainebleau podepsat prohlášení, že se vzdává francouzského trůnu. Jako zajatec a vězeň...
číst více
Sv. Atanáš

Sv. Atanáš

Prof. Plinio Corręa de Oliveira Právě jsem dočetl výtah ze života sv. Atanáše (296 – 373), který byl jedním z největších světců Církve. Některé aspekty jeho života, které jsem neznal, přitáhly mou pozornost, a zdá se patřičné, abyc...
číst více
2. dubna 1914 – den, kdy se narodil Alec Guinness

2. dubna 1914 – den, kdy se narodil Alec Guinness

Sir Alec Guinness, herec světové proslulosti, byl pokřtěn v anglikánské sektě. Během dospívání však postupně zvlažněl a od víry odpadl. Kolem osmnáctého roku už náboženství nepovažoval za víc, než za podlý nástroj na udržení pracuj...
číst více
Sv. František Saleský obrací heretiky

Sv. František Saleský obrací heretiky

Intriky kacířů Heretičtí pastoři se s velkým rozhořčením dívali na působení katolických misionářů, kteří pracovali na návratu kalvinistů do katolické Církve a chápali se všech prostředků, aby jejich dílo mařili: představovali je...
číst více
Timotheus Vodička: Tažení proti katolickým spisovatelům (1946)

Timotheus Vodička: Tažení proti katolickým spisovatelům (1946)

Po dobu více než jednoho roku přinášely některé noviny a časopisy – mezi nimi zejména Kulturní politika – vytrvalé a prudké útoky proti nejvýznačnějším z žijících českých katolických spisovatelů – Jakubu Demlovi, Jaroslavu Durych...
číst více
Mučedníci doby husitské (+ modlitby)

Mučedníci doby husitské (+ modlitby)

Dnes, 6. července, vzpomínej nesčetných mučedníků, kteří za bouří husitských drahou krví zkropili půdu naší vlasti a volili raději nejkrutější smrt, než by zradili Krista a dali se přinutit k odpadu. Uvádíme aspoň některé. Sedm mnich...
číst více
24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée

24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée

Stavitel Epée v Paříži schválil úmysl svého syna, když tento, dokončiv školy latinské, oznámil otci zcela upřímně, že ničím jiným nechce býti, než knězem. A vskutku vstoupil mladý Karel do semináře a stal se duchovním. – Bůh měl ...
číst více