Oni mají kostely, vy máte Víru

Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Církvi, jejich moc byla tak veliká, že většina biskupů se dala charakterizovat jako ariáni. Byl exkomunikován papežem Libériem, odstraněn ze svého stolce heretickým uzurpátorem a střídavě strávil svůj život ve vyhnanství. Dopis níže napsal těm katolíkům, kteří trpěli za ariánů a zažili, že církevní autoritu a církevní budovy převzali heretici.

Dopis svatého Atanáše katolíkům trpícím rukou ariánských heretiků

Kéž vás Bůh utěší. Vím navíc, že nejen tato věc vás rozesmutňuje, ale také skutečnost, že zatímco jiní získali kostely násilím, vy jste v této chvíli vypuzeni ze svých míst. Protože oni vlastní místa, ale vy vlastníte apoštolskou víru. Oni jsou, to je pravda, na místech, ale mimo pravou víru, zatímco vy jste skutečně mimo místa, ale víra je ve vás. Zvažme, co je větší –  místa nebo víra? Jistě víra. Kdo tedy ztratil víc nebo kdo vlastní víc? Ten, kdo vlastní místa nebo ten, kdo se přidržuje víry? Opravdu je dobré místo, kde se káže apoštolská víra, svaté je, jestliže v něm přebývá Jediný Svatý. Ale vy jste požehnaní, ti, kdo jste svou vírou v Církvi, zůstáváte na základech víry a máte plné zadostiučinění, dokonce nejvyšší stupeň víry, který mezi vámi zůstává neotřesitelný. Protože jste ji /víru/ získali z apoštolské tradice a často si prokletá závist přála zviklat ji, ale nebyla toho schopná. Naopak se oni od ní oddělili svými pokusy to učinit. Protože toto je psáno: „Ty jsi Syn živého Boha“, vyznal Petr na základě zjevení Otce a dostal odpověď: „ Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.“ Proto nikdo nepřemůže vaši víru, nejmilovanější bratři. Protože jestli nám Bůh kdy vrátí zpět kostely (my si myslíme, že vrátí), přesto i bez takového navrácení kostelů nám stačí víra. A ověřte si, když mluvím bez Písma svatého a mohlo by se zdát, že mluvím příliš příkře, že je dobré přivést vás ke svědectví Písma. Upomeňte se, že opravdu byl v Jeruzalémě chrám, ten chrám nebyl opuštěn, vetřelci do něj vpadli. Chrám byl v Jeruzalémě a tito vyhnanci odešli do Babylonu z vůle Boha, který je zkoušel nebo spíše je napravoval, když jim v jejich lhostejnosti projevil trest skrze krvežíznivé nepřátele. Vetřelci opravdu získali to Místo, ale neznali Pána onoho Místa, když On jim neodpovídal, ani nepromluvil, a byli tak bez pravdy. Jaký tedy měli prospěch z toho Místa?

Protože ti, kdo vlastní Místo jsou žalováni těmi, kdo milují Boha, že z toho místa učinili doupě zlodějů, a že v bláznovství učinili z toho Svatého místa pro sebe tržiště a soudní síň, oni, pro něž vstoupit sem bylo nezákonné. Toto a horší věci jsme slyšeli, nejmilovanější, od těch, kteří odtamtud přišli. Ale jakkoliv se může zdát, že vlastní Církev, o to spíše jsou vyhnanci. A myslí si o sobě, že jsou v pravdě, ale jsou ve vyhnanství a jsou v zajetí a nezískají žádnou výhodu Církví samotnou. Protože posuzována bude pravda těch věcí…

P. Paul Rousseau SAJM slouží Mši svatou v Praze, listopad 2022

Zdroj: Fish Eaters, Vendée v exilu

Překlad: D. Grof

Previous post Mše svaté první víkend v listopadu
Next post Duchovní pozadí bělohorského vítězství