?>
 • Požehnání sv. zpovědi

  Ubylo by jistě na světě mnoho bídy hmotné i mravní, kdyby lidé občas zúčtovali s Bohem, kdyby po zpytování svědomí, lítosti a sv. zpovědi si uvědomili, že jedině hřích to byl, který jim všeliký zármutek a bídu připravil.

  Jedna řeholní sestra zarmoutila kdysi sv. Terezii, ale pak ji šla odprosit. Sv. Terezie byla tím velmi dojata a řekla:
  „Kdybyste věděla co cítím! Nikdy jsem tak dobře nechápala, s jakou láskou nás Ježíš přijímá, když ho prosíme za odpuštění (vyznávajíce viny své). Když jsem já, ubohé stvoření, pocítila takovou něžnost, při vašem odprošování, co teprv se děje v srdci Božím! Jistě zapomíná rychleji na všecky naše nepravosti než právě nyní já na vaši chybu, už na ně nikdy nevzpomene a bude nás milovati více než před tím.“

  Read more
 • Zpověď jest zařízením božským

  Od nejstarších dob církve se vyžadovala zpověď k odpuštění hříchů, že Kristus rozkázal apoštolům, aby zpověď věřících slyšeli a těmto, aby se z hříchů vyznávali. Proto my zpovídajíce se, nečiníme nic jiného než činili vždy věřící a podrobujeme se vůli Kristově.

  Read more
 • Opravdové předsevzetí

  Sv. Terezie Ježíškova dala se v útlém věku v ochranu nejsv. Panny zvláště od první sv. zpovědi a sv. přijímání. A Matka Boží svoji duchovní dceru, svého miláčka, neopustila, ji sílila, aby ve svém předsevzetí vésti život svatý vytrvala.
  Abychom i my ve svém předsevzetí vytrvali a do hříchu znova neupadli, porozjímejme dnes o opravdovém předsevzetí, které s lítostí musí býti nezbytně spojeno a tvoří tak podstatnou část svátosti pokání.

  Read more
 • Lítost

  14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vzbuzovat a abychom ji vždy řádně vzbuzovali, aby přijetí pokání nebylo neplatným. Abychom se Bohu líbili a s Bohem se smířili není možno jinak, než upřímnou lítostí, která musí míti ony vlastnosti, jak jsme si v dnešním rozjímání uvedli: vnitřní, nade všecko, obecná a nadpřirozená.

  Read more
 • Zpytování svědomí

  13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechceme-li zahynouti věčně, pak odvrhněme všelikou ješitnost a marnivost, kterými sebe obestíráme, ale podívejme se ve sebezpytu pravdě otevřeně do očí a tím získáme sílu k nápravě.

  Read more
 • Pokání

  12. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Kristus dobře věděl ve své vševědoucnosti, že ustanovením svátosti pokání vychází vstříc přirozené potřebě a touze lidské po očištění.

  Read more
 • Mše svatá

  11. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Nepohrdejme tím vzácným pokladem a nehřešme netečností a lhostejností vůči dobrotivosti a lásce Boží, ale horlivě navštěvujme mši sv. v neděli a možno-li i všedního dne. A kdybychom měli pokušení proti tomu příkazu Božímu se provinit, vzpomeňme si na Rodičku Boží, která při krvavé oběti svého Syna vytrvala až do konce.

  Read more