Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – Naše Paní z La Salette, 19.září 1846 Zjevení bylo církevně schváleno a zveřejněno 15. listopadu, 1879. Imprimatur udělil biskup Zola a zjevení obdrželo pak mnoho dalších imprimatur. Poselství tohoto zjevení mělo také schválení papeže Pia IX., Lva XIII., papeže sv....
číst více
Pobožnost pěti prvních sobot

Pobožnost pěti prvních sobot

Je třeba odčiňovat urážky vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tak malinko od nás nebe žádá, a tolik můžeme získat. Viz též www.prvnisoboty.cz.
číst více
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně. Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islá...
číst více
Požehnání sv. zpovědi

Požehnání sv. zpovědi

Ubylo by jistě na světě mnoho bídy hmotné i mravní, kdyby lidé občas zúčtovali s Bohem, kdyby po zpytování svědomí, lítosti a sv. zpovědi si uvědomili, že jedině hřích to byl, který jim všeliký zármutek a bídu připravil. Jedna ře...
číst více
Zpověď jest zařízením božským

Zpověď jest zařízením božským

Od nejstarších dob církve se vyžadovala zpověď k odpuštění hříchů, že Kristus rozkázal apoštolům, aby zpověď věřících slyšeli a těmto, aby se z hříchů vyznávali. Proto my zpovídajíce se, nečiníme nic jiného než činili vždy v...
číst více
Opravdové předsevzetí

Opravdové předsevzetí

Sv. Terezie Ježíškova dala se v útlém věku v ochranu nejsv. Panny zvláště od první sv. zpovědi a sv. přijímání. A Matka Boží svoji duchovní dceru, svého miláčka, neopustila, ji sílila, aby ve svém předsevzetí vésti život svatý vytrv...
číst více
Lítost

Lítost

14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vz...
číst více
Zpytování svědomí

Zpytování svědomí

13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechce...
číst více
Pokání

Pokání

12. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Kristus dobře věděl ve své vševědoucnosti, že ustanovením svátosti pokání vychází vstříc přirozené potřebě a touze lidské po očišt...
číst více
Mše svatá

Mše svatá

11. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Nepohrdejme tím vzácným pokladem a nehřešme netečností a lhostejností vůči dobrotivosti a lásce Boží, ale horlivě navštěvujme mši sv. v...
číst více
Co máme činiti po sv. přijímání?

Co máme činiti po sv. přijímání?

10. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Veliké jsou milosti, kterých se nám ve sv. přijímání dostává a to bez našich zásluh.
číst více
Svátost oltářní

Svátost oltářní

4. májová promluva prof. P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Křest (2)

Křest (2)

„Vy však pokřtěni budete Duchem Svatým“ (Sk. ap. 1, 5). Prve než Kristus Pán začal svoji činnost učitelskou, přišel k velikému svému předchůdci Janovi se žádostí, aby ho pokřtil. Kristus jako pravý Syn Boží nepotřeboval křtu, proto...
číst více
Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

„Nevymizí chvála tebe z úst lidí, ale pamětlivi budou moci Hospodinovy na věky.“ (Jud. 13,25). 1. Měsíc máj líbezný svou podivuhodnou krásou zavítal opět v kraje naše. Srdce naše radostně plesá nad příchodem nejkrásnějšího měsíce ...
číst více
Pokora panenské Matky

Pokora panenské Matky

Poslán byl anděl Gabriel od Boha do galilejského města Nazareta, k panně, zasnoubené muži, jenž se jmenoval Josef, z domu Davidova, a jméno panny bylo Maria. (Luk 1,26–27) Jaká je to panna, tak ctihodná, že ji pozdravuje anděl, tak pokorná,...
číst více
Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

Otázka: Jaká úcta přísluší Panně Marii? P. Josef Pospíšil vysvětluje: „Poněvadž mezi Bohem a bytostmi stvořenými, i sebe dokonalejšími, jest rozdíl nekonečný, proto jest věcně lišiti jen dvojí úctu, buď latriae, neb duliae. Úcty, k...
číst více
Střípky z mariánské úcty Východu

Střípky z mariánské úcty Východu

Myria [nesčíslná] je její pravé jméno, protože ve svém lůně, jako v moři, nese nádobu, která váží za deset tisíc. Její přízvisko je Pramen, a tomu je třeba takto rozumět: ona nese jedinou Rybu, která pochází z vrcholku božství; tato....
číst více
Z kratších řečí sv. Bernarda z Clairvaux

Z kratších řečí sv. Bernarda z Clairvaux

Řeč III. „Zdrávas Maria, milosti plná.“ Dobře řečeno: plná; poněvadž Bohu, andělům a lidem milá. Lidem skrze své mateřství, andělům pro své panenství, Bohu pro svou pokoru. V tomto třetím dosvědčuje, že nalezla milost u Pána, kter...
číst více
Promluva sv. Augustina na Narození Páně

Promluva sv. Augustina na Narození Páně

(1) Dnešní den Narození našeho Pána Ježíše Krista nám zazářil jako slavnost – výročí narození, kdy se zrodil Den. A to právě dnes, neboť od dnešního dne se den začíná prodlužovat. Zrození našeho Pána Ježíše Krista je dvojí: jed...
číst více
Neposkvrněná Panna, přemožitelka moderních bludů

Neposkvrněná Panna, přemožitelka moderních bludů

V Panně Neposkvrněné má věřící lid nejen ideál a vzor neporušené andělské čistoty, má v ni i pevnou záštitu víry proti moderním bludům. Zdá se, že z toho důvodu ponechal Pán ve své prozřetelnosti prohlášení tohoto článku víry na...
číst více
Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

číst více
Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Ni pro tvůj zlatý vlas, ni očí třpytnost, ni pro královský háv, ni pro tvou krásu, ni pro tvé mládí, zvučnost tvého hlasu, ni pro andělský vzhled, ni pro tvou sličnost král nebes neopustil nebe výsost a nesestoupil v žití...
číst více
Matka se vrací z věčnosti

Matka se vrací z věčnosti

Kázání P. Martina Fuchse v Praze 10. ledna 2015.
číst více
P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

Stáhnout PDF
číst více
Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškod...
číst více
P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

Důvěrnosti! Tys dar Otce nebeského, Bys pozdvihla pozemského Červa k nebes výsosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys lék zdravý nemocnému, Balsám osudu raněnému, Tys podpora slabosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys bohatství chudobnému, Náhrada ...
číst více