?>
 • Duchovní pozadí bělohorského vítězství

  V rozhodující chvíli válečného utkání Habsburků s českým stavovským povstáním, těsně před bitvou bělohorskou, vstupuje na českou půdu muž, který zažil ve Španělsku ještě poslední léta svaté Terezie z Avily, Dominik Ruzzola, klášterním jménem Dominik od Ježíše a Marie (Dominicus a Jesu Maria, 1559–1630). Přišel, vypraven papežem Pavlem V. a vybaven řadou papežských plných mocí,…

  Read more
 • Vzestup a pád Jacquesa Maritaina

  Období před odsouzením Action française Jacques Maritain (1882–1973) byl francouzský katolický filosof tomistické a personalistické inspirace. Narodil se v Paříži jako syn právníka Paula Maritaina a Geneviève Favre, dcery levicového myslitele Julesa Favra. Vyrostl v liberálním protestantském prostředí a v mládí se považoval za agnostika. Když začal roku 1899 studovat filosofii a přírodní vědy na Sorbonně, neschopnost…

  Read more
 • Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů

  Postavou, která zaujímá mezi mučedníky dominikánského řádu přední místo, je svatý Petr z Verony, zvaný též svatý Petr Mučedník, kterého papež Sixtus V. prohlásil za patrona inkvizitorů. Petr se narodil na přelomu XII. a XIII. století v kacířské, nejspíše valdenské rodině. Otec, který dbal na jeho vzdělání, jej ve věku kolem sedmi let poslal do latinské školy,…

  Read more
 • P. Konstantin Miklík: Nedostatek kritického myšlení davu

  Nikdo z obecných lidí se neptá: „Je to tak, nebo to není tak?“ Spíše každý říká důvěřivě jako ženy, které módu nevytvářejí, nýbrž přijímají: „Nemůže to nebýt pěkné, když je to dnes běžně!“ V této situaci jest na rozpacích nestádový člověk. Co zmůže proti chytrákům, kteří říkají lidem: „Nevěřte, že jednotlivec něco je!“ Tito vůdcové…

  Read more
 • Rozdíl mezi tomismem a moderními filosofiemi

  Tomismus odpovídá zdravému rozumu Od šestnáctého století, kdy vznikl moderní svět, neodpovídá žádný filosofický systém obecnému smyslu pro skutečnost – tomu, co by obyčejní lidé, ponecháni sami sobě, nazvali zdravým rozumem. Každý z nich začal paradoxem – zvláštním hlediskem, jež vyžadovalo obětování toho, co by nazvali zdravým hlediskem. To je ta jediná věc, která je…

  Read more
 • Pokora panenské Matky

  Poslán byl anděl Gabriel od Boha do galilejského města Nazareta, k panně, zasnoubené muži, jenž se jmenoval Josef, z domu Davidova, a jméno panny bylo Maria. (Luk 1,26–27) Jaká je to panna, tak ctihodná, že ji pozdravuje anděl, tak pokorná, že je zasnoubena tesaři? Krásné spojení panenství a pokory! Bohu se velmi líbí duše, kde…

  Read more
 • Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

  Postava Melchisedecha se v Písmu svatém objevuje na třech místech. Nejprve je v knize Genesis popsáno jeho setkání s Abramem, budoucím Abrahámem: Melchisedech, král Sálemu, vynesa chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího, požehnal mu a řekl: ‚Požehnaný Abram Bohu Nejvyššímu, kterýž stvořil nebe i zemi: a požehnaný Bůh Nejvyšší, jehož ochranou jsou nepřátelé v rukou tvých.‘…

  Read more
 • Duchovní život podle sv. Benedikta z Nursie

  Naslouchej, synu, mistrovu učení, nakloň k němu ucho svého srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi a uveď ve skutek, aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu, od něhož ses vzdálil zahálčivou neposlušností. Obracím se nyní na tebe, kdo se zříkáš vlastní vůle, a chtěje sloužit ve vojsku Krista, Pána…

  Read more
 • Darujme Kristu Králi alespoň jednoho světce

  I já jsem členem království Kristova, i já mám povinnost pracovat o rozšíření tohoto království. Ať mám ve společnosti postavení jakékoli, tuto povinnost mám společnou se všemi, kteří se ke Kristu hlásí. Získávat nové duše Kristu. Kolik jich získám? Nevím, ale nade vši pochybnost jest jisto, že o jednoho světce mohu jeho říši rozmnožit –…

  Read more
 • Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

  V židovské škole předával (řec. παραδιδόναι, lat. tradere) mistr učení, které jeho učedníci přijímali (řec. παραλαμβάνειν, lat. recipere) a zachovávali (řec. κατέχειν, lat. conservare). Stejně tomu bylo s učedníky, kteří nazývali Ježíše Krista svým mistrem, a těmi, kteří jimi hlásanou radostnou zvěst přijímali (srov. Hippolyt Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 5). Sv. Pavel připomíná…

  Read more