Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

V židovské škole předával (řec. παραδιδόναι, lat. tradere) mistr učení, které jeho učedníci přijímali (řec. παραλαμβάνειν, lat. recipere) a zachovávali (řec. κατέχειν, lat. conservare). Stejně tomu bylo s učedníky, kteří nazývali Ježíše Krista svým mistrem, a těmi, kteří jimi hlásanou...
číst více
Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

Dědictví náleží těm, kdo slouží Pánu. (Iz 54,17) Je to náramně krásné dědictví, k pomilování. Není to zlato, není to stříbro, není to šat, nic, co je ze země, kam se může vkrást kdejaký mol nebo lupič, který koulí očima...
číst více
O trojím ponoření při křtu svatém

O trojím ponoření při křtu svatém

číst více
O chiliasmu

O chiliasmu

Jménem „chiliasmus“ rozumí se blud, dle něhož po vzkříšení bude Kristus slavně s křesťany na zemi panovat. Obyčejně se praví, že tato slavná říše bude trvat tisíc let. Tento blud byl v minulých dobách dosti rozšířen, někdy více, ...
číst více
Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

číst více
Církevní Otcové o modlitbě

Církevní Otcové o modlitbě

Nemodlíme se proto, abychom změnili plán božský, nýbrž abychom vyprosili sobě to, čehož splnění v tomto božském plánu učiněno jest od modlitby závislým. / sv. Tomáš Akvinský Modlitba nás ozbrojuj, když vycházíme z domu, přicházej n...
číst více
Výklad řeckých Otců od sv. Tomáše Akvinského

Výklad řeckých Otců od sv. Tomáše Akvinského

To, že ve výrocích starých autorů nacházíme některá tvrzení, která se zdají současným učencům problematická, má podle mého soudu dva důvody. Za prvé: Nárůst omylů ve víře vedl svaté církevní učitele k větší obezřetnosti ve vý...
číst více
Moudrost sv. Jana Zlatoústého

Moudrost sv. Jana Zlatoústého

O službě Bohu Jediná jest vznešenost: plnit vůli Boží. Málo ti prospěje, že se nazýváš křesťanem, nebudou-li tvé skutky v souhlase s tvým jménem. Co získá vojín, je-li ve voji a pro krále nebojuje! Lépe by bylo do voje nevstupovat než...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Když k nám démoni přicházejí v noci a chtějí věštit budoucnost nebo říkají: „My jsme andělé,“ nenaslouchejte jim, protože lžou. Budou-li chválit vaši askezi a blahoslavit vás, nesbližujte se s nimi. Je lepší zapečetit sebe a svůj d...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech I/II

Poučení sv. Antonína o démonech I/II

číst více
Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Nelze stejně uctívat tvora a samého Tvůrce, a – pokud je na nás – snížit Tvůrce na stupeň bezcenných tvorů. On zůstává stále takový, jaký je. „Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta,“ praví žalmista (Žl 102,...
číst více
Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Můžeme být šťastni, jestliže slov modlitby Páně můžeme dbát nejen zevně, svými ústy, ale věrným a ctnostným životem. Slova této modlitby ustanovil Pán pro své učedníky, aby je posílil v jejich naději na spásu. / Chromatius († 407) ...
číst více
List sv. Klementa Římského Korinťanům

List sv. Klementa Římského Korinťanům

Sv. Klement byl dle Irenaea (Adv. hear. III, 3) třetím nástupcem sv. Petra v Římě; dle Tertulliana (De praesc., c. 32) byl ordinován sv. Petrem a stal se jeho bezprostředním nástupcem. Zpráva Irenaeova je starší a prověřena závažnějšími sv...
číst více
Církevní Otcové o manželství

Církevní Otcové o manželství

Podstata manželství Písmo sv. a tradice nemluví výslovně o jednotlivých momentech svátosti manželství a jejím udělovateli. Sv. Otcové a křesťanský starověk mají přítomnost kněze za žádoucí a označují jeho požehnání za požadavek do...
číst více
Inspirace Písma svatého

Inspirace Písma svatého

Učení Církve o inspiraci Písma svatého Katolická církev prohlásila se svou autoritou o Písmě svatém a jeho božském charakteru toto: I. Spisy proroků a apoštolů jsou Písma svatá. Jinými slovy: Církev má pod svou péčí některé posvátné...
číst více
Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Ó úžasný zázraku! Ó neskonalá moci! Ó otřásající tajemství kněžství, duchovní a svaté, úctyhodné a nepohanitelné, které Kristus, přicházeje na tento svět, udělil i nehodným! Kleče na kolenou, modlím se se slzami a vzdechy, abychom ...
číst více
Moudrost sv. Efréma Syrského

Moudrost sv. Efréma Syrského

O Bohu a stvoření Viděl Boha v keři hořícím Mojžíš, ve víru bouřlivém Job, v oblaku Isaiáš, ve světle Pavel, v hlasu a hřmění všechen Israel, v jeho dílech ty a každý člověk. Neviděl jsi umělce, ale vidíš ho v jeho uměleckém...
číst více
Sv. Jan Damašský

Sv. Jan Damašský

Svatým Janem Damašským dosahuje asi bohověda řecké církve vrcholu vývoje. Veliké spory bohovědné IV. a V. stol. o nejsv. Trojici a o Kristu byly v jeho době již odbyty, napětí povolilo, bohoslovci trpělivě slovo za slovem projednali a vyjádř...
číst více
Sv. Klement Alexandrijský: Prodej, co máš

Sv. Klement Alexandrijský: Prodej, co máš

číst více
Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

číst více
Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Katolická tradice dává sv. Janu Zlatoústému název „Eucharistický učitel“. Jak jsme v dřívějších článcích viděli, také jiní učitelé řecké církve před ním vydali svědectví obecné víře, i jiní vykládali věřícím o divech Sv...
číst více
Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Srovnání učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského není bez prospěchu. Athanáš, veliký biskup alexandrijský a neochvějný zastánce víry vyslovené nicejským sněmem proti ariánům, skvělý a hluboký bohoslovec, zasvětil svůj život a...
číst více
Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Životní děje sv. Justina, mučedníka-filosofa, se odehrávají v druhém století našeho letopočtu. Zrodil se z pohanských rodičů v Naplúsu, bývalém samařském Sichemu, v první čtvrti II. století a zemřel pro víru v Římě za panování cí...
číst více
Sv. Řehoř z Nyssy

Sv. Řehoř z Nyssy

Svatý Řehoř z Nyssy, mladší bratr svatého Basila, se narodil v Kapadocii kolem roku 335. Vychován byl v rodině, pravděpodobně starším bratrem. Vystoupil jako učitel řečnictví, brzy se však uchýlil do samoty a r. 371 přijal biskupské svěcen...
číst více
Tertulián o manželství

Tertulián o manželství

Jak mohu vylíčiti štěstí onoho manželského spojení, které církev uzavírá, oběť mše sv. stvrzuje, požehnání knězovo pečetí, andělé Boží v nebesích s radostí ohlašují, a nebeský Otec milostí obdaruje? Unde sufficiamus ad enarrandam...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Stáhnout PDF
číst více
Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Sv. Klement Alexandrijský o manželství

Klement Alexandrijský (asi 150–215) brání důstojnost a svatost manželství před útoky heretiků, kteří odmítali instituci manželství, sexuální život a rození dětí. Po sv. Pavlovi se jako první pravověrný spisovatel šířeji zabývá pro...
číst více
Sv. Kliment Alexandrijský, doktor víry

Sv. Kliment Alexandrijský, doktor víry

První církevní spisovatelé, kteří po smrti svatých apoštolů převzali úkol učiti a vésti křesťanský lid po cestách spásy, nám dávají vzácné svědectví o obecné víře církve v Boha třikrát svatého Otce, Syna a Ducha, v jeho „služ...
číst více
Učení sv. Ireneje

Učení sv. Ireneje

Svatý Irenej (140/160–202), mučedník a biskup lyonský, patří k dějinám rodícího se křesťanského písemnictví pěti knihami svého díla „Proti bludařstvím“. Jeho dílo tvoří s jeho životem tak souvislý celek, že je není nijak možno...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Vykládaje manželům jejich povinnosti, svatý Jan Zlatoústý vchází v tak prosté úvahy, že by dnes velice zarážely. Moderní lidé nejsou dosti lidskými, aby snesli tolik naivnosti. Svatý Jan Zlatoústý radí manželu, aby neskrýval své lásky, ...
číst více
Ze života sv. Efréma Syrského

Ze života sv. Efréma Syrského

Jedním z předních spisovatelů východní církve křesťanské je sv. Efrém syrský, který papežem Benediktem XV. Byl prohlášení za učitele církevního. Velmi četné jeho spisy, z nichž do češtiny přeloženo v Blahověstu 1862 „Povzbuzení ...
číst více
Řečtí Otcové církevní o neposkvrněném početí Panny Marie

Řečtí Otcové církevní o neposkvrněném početí Panny Marie

číst více