Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu

Milí přátelé a dobrodinci,

tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste se dozvěděli, že biskup Faure, který trpí virosou, je od 24. listopadu hospitalizován (31. prosince byl propuštěn z nemocnice, pozn. red. IK). Jeden seminarista, laický pomocník v semináři, a P. Trincado se také nakazili virem, ale uzdravili se; německá řeholnice, která se připojila k našim sestrám oblátkám, musela být na několik dní hospitalizována; jeden z věřících, kteří se starají o věstník, je také hospitalizován. Všechny je svěřujeme vašim dobrým modlitbám u jesliček: kéž milosti adventu a Vánoc osvítí všechny naše duše.

Seminář sv. Ludvíka Maria Grigniona z Monfortu v Morranes

Na začátku června odjela Jeho Excelence biskup Faure do Švýcarska, aby se připojila k oslavám 60. výročí kněžství P. Pierra Epiney, faráře v Riddes/Ecône od roku 1967; podporoval a povzbuzoval arcibiskupa Lefebvra v počátcích semináře v Ecône.

P. Chirico se od svého červnového kněžského svěcení dvakrát vydal do Švýcarska, aby se přiučil z kněžských zkušeností otce Epineyho a na několik dní posílil jeho společenství. Sloužil mši svatou, zpovídal a pronesl několik přednášek o pateru Piovi. Plánoval se do Riddes vrátit, aby spolupracoval při kázání rekolekcí o Vánocích, ale nepřítomnost biskupa Faure mu nedovoluje opustit seminář a účastnit se této apoštolské práce.

V červenci odjely naše sestry oblátky pomáhat P. Grenonovi z Riddes na desetidenní dívčí tábor do Alp. Abbé Perez pomáhal s dlouhou cestou z Morannes na francouzsko-švýcarskou hranici, kde se tábor konal, a s logistikou.

Abbé Perez studoval na FEL ČVUT a ministroval P. Fuchsovi při jeho první mši sv. v Praze, 15. listopadu 2014

V Nazaretu (tak se jmenuje dům našich oblátských sester) šly práce během léta dobře od ruky díky usilovné práci farníka, který se specializuje na renovační práce, a díky pomoci seminaristů a jednoho mladého farníka. Malá, ale krásná oratoř, celá z kamene a dřeva, byla plodem jejich usilovné práce a 15. září, na svátek Panny Marie Sedmibolestné, patronský svátek oblátských sester SAJM, zde mohl biskup Faure sloužit první mši svatou a instalovat Nejsvětější svátost v domě sester. Jaká radost pro oblátky, že mají ve svém středu samotného našeho Pána! Ještě jednou děkujeme všem, kteří tak štědře přispěli na koupi a rekonstrukci tohoto malého kláštera. Denní mši svatou tam od té doby slouží otec Chirico a sestry se modlí Božské oficium.

23. září zaklepala na dveře Nazaretu německá řeholnice s prosbou o účast na životě našich sester. Boží cesty, které ji vedly k tomuto rozhodnutí, jsou nevyzpytatelné a úžasné. Hábit oblátských sester SAJM přijme, jakmile se vrátí Jeho Excelence. Na konci října se pak představily dvě mladé dívky, aby rozlišily, zda mají povolání k životu stranou od světa. Řídí se přísnou řeholí, což jim umožňuje zhodnotit nároky řeholního života. Nyní jich tedy v Nazaretu žije pět. Bůh budiž veleben! Obracíme se s důvěrou k sv. Josefovi, očekávajíce, že jim poskytne vezdejší chléb a pomůže nám pokrýt nezbytné výdaje na údržbu, zejména opravu střechy hospodářské budovy, která nám umožní uvažovat o přestavbě podkroví této velké budovy na další ložnice.

Mše svatá v kapli semináře

Na začátku září kázal na rekolekcích otec Bruno OSB; přivítali jsme tři nové francouzské seminaristy; několik dalších by rádo přijelo ze zahraničí, ale museli to odložit kvůli administrativním omezením; aspirant z Nového Zélandu doprovází otce McDonalda při jeho apoštolátu na Novém Zélandu.

Na konci září odcestoval biskup Faure na pozvání P. Fuchse do České republiky a Rakouska, aby udělil svátost biřmování 27 kandidátům a požehnal novou kapli.

J. Ex. biskup Faure v Čechách

Vzhledem k omezením svobody cestování, vyvolanými reakcemi na Covid, byl nedaleko benediktinského kláštera biskupa Tomáše Akvinského otevřen seminář pod jeho vedením. Ten již přijal šest kandidátů. Tito seminaristé budou inkardinováni do SAJM. Kvůli těmto seminaristům biskup Faure učinil oběť, poslav ctihodného pána Nasse, jáhna, který měl být v roce 2022 ve Francii vysvěcen na kněze, zpět do Brazílie. Ujišťuje, že v semináři vládne pořádek a zbožnost. Abbé Nass bude vysvěcen, dá-li Bůh, 19. března.

Letos se monsignor Faure rozhodl, že pro formaci nových seminaristů se rok spirituality uskuteční v Morannes. Kurzy vedou P. Trincado, P. Chirico a Abbé Perez. Ostatní seminaristé pokračovali v kurzech filozofie a teologie v klášteře Avrillé u našich dominikánských přátel.

Seminaristé SAJM a tradiční dominikáni z Avrillé

Jáhenské svěcení dvou podjáhnů, plánované na 24. prosince, bude bohužel nutné odložit do doby, než se uzdraví biskup Faure, kterého opět doporučujeme vašim vroucím modlitbám.

Drazí přátelé, velmi spoléháme na vaši duchovní i materiální podporu, aby seminář vyšel z této těžké zkoušky s větší horlivostí a důvěrou v Boží Prozřetelnost.

Vánoční půlnoční mše svatá v semináři bude sloužena na úmysly všech našich přátel a dobrodinců. Kéž vám všem náš Božský Spasitel v tuto svatou noc hojně požehná, stejně jako vašim rodinám a všem, kteří jsou vám drazí!

___________________

Poznámka pokladníka: Budeme muset uhradit část nákladů na hospitalizaci našich nemocných. Kéž nám pomůže svatý Josef! Velmi děkujeme všem, kteří nás letos podpořili svými dary, bez nichž bychom nemohli pokračovat ve formaci budoucích kněží katolické tradice. Modlíme se za vás každý den při oběti mše svaté a při růženci, který uzavírá pracovní den. Naše vděčnost vůči vám nezná mezí.

Příspěvky na provoz semináře:

IBAN: FR76 1790 6000 3296 3760 8768 694
BIC/SWIFT: AGRIFRPP879

Příspěvky na formaci seminaristů – službu kněží – mešní stipendia:

IBAN: FR76 1027 8394 2500 0215 2810 145
BIC/SWIFT: CMCIFR2A

Previous post Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor
Next post Společné zakončení Růžencového protiútoku