Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

nspPředmět této úcty je tak svatý, velkolepý, láskyhodný: Srdce Ježíšovo je vznešený vzor ctností, symbol lásky milosrdné, který nám představuje všechna tajemství Ježíšova v záři lásky. A touží-li kdo po moudrosti, světle, vědomosti, najde vše v Srdci Ježíšově v míře největší. »Co vás vábí? Věda? V Srdci Ježíšově jsou ukryty a nahromaděny všechny poklady moudrosti Boží, Všechny výtečnosti genia „přenesmírné bohatství“.« Krása Srdce Ježíšova uchvacuje každé srdce, jež jest dosud nezkažené a miluje dobro a krásu.
Srdce Ježíšovo zušlechťuje charakter. Charakter, pevná povaha, účelně vytvořená na přijatých mravních zásadách, je velkým statkem pro člověka, jehož cenu vlastně určuje.
K tomu není třeba hrdinských ctností a činů neobyčejných, neboť »charakter se tvoří nejnepatrnějšími návyky všedního života,« ale musí býti ozdoben aspoň čtyřmi základními ctnostmi: opatrností, spravedlností, sebeovládáním a statečností. Kristus svým životem dal nám příklad ušlechtilé povahy, jest vzorem zvláště čtyř základních ctností. Podle jeho příkladu vychovalo se tolik krásných povah.
Srdce Ježíšovo dává prostředky k vybudování ušlechtilé povahy. Kristus ve svátostech dává i sílu, abychom tvorbu charakteru s úspěchem provedli. Svátosti však jsou vzácným odkazem Srdce Ježíšova, vyšly z jeho svatého boku. Božské Srdce jest bohatým zdrojem milostí.
Úcta k nejsvětějšímu Srdci jest nejkratší a nejjistější cestou k svatosti. Odstraňuje především hlavní překážku svatosti, totiž hřích.
Srdce Ježíšovo jest útočištěm a útěchou v boji života. »Duše má, prchej před tímto hříšným světem, odpoutej se od zrádných lidí, aby ses ukryla do svatého Srdce Ježíšova. Tam najdeš útěchu v protivenstvích, v úzkosti sílu, v pokušení vítězství, v bolesti občerstvení a onen pokoj, který marně hledáš mezi trním tohoto světa a nestálými lidmi, a s pokojem časným zároveň život věčný obdržíš.«
Previous post Darujme Kristu Králi alespoň jednoho světce
Next post P. Maria-Vavřinec OP z Avrillé navštíví Prahu