Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Úvodní modlitba

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni. Odříkám se všech rozptýlení, která by se mohla během tohoto růžence objevit. Chci se jej modlit s pozorností a oddaností, jako by byl poslední v mém životě. Amen.

Obětujeme Ti, Nejsvětější Trojice, toto Vyznání víry na počest všem tajemstvím naší víry, tento Otče náš a tyto tři Zdrávasy na počest jednoty Tvé podstaty a Trojice Tvých osob. Prosíme Tě o živou víru, pevnou naději a vroucí lásku. Amen.

Apoštolské vyznání víry, Otče náš, tři Zdrávasy, Sláva Otci…

Pět radostných tajemství

1. Zvěstování

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento první desátek ke cti Tvého vtělení v lůně Panny Marie a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o hlubokou pokoru. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci. Pane Ježíši… (Modlitba, která se říká na konci každého desátku v souladu s prosbami Panny Marie Fatimské z roku 1917).

Kéž milost tajemství Zvěstování sestoupí do našich duší. Amen.

2. Navštívení

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento druhý desátek na počest navštívení Tvé svaté Matky u její sestřenice svaté Alžběty a posvěcení svatého Jana Křtitele a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o lásku k bližnímu. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Navštívení sestoupí do našich duší. Amen.

3. Narození Páně

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento třetí desátek ke cti Tvého narození v betlémské stáji a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o odpoutání se od věcí světa, pohrdání bohatstvím a lásku k chudobě. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Narození Páně sestoupí do našich duší. Amen.

4. Obětování v chrámu

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento čtvrtý desátek ke cti Tvého obětování v chrámě a Očišťování Panny Marie a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o čistotu těla i duše. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Obětování v chrámě sestoupí do našich duší. Amen.

5. Nalezení našeho Pána v chrámě

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento pátý desátek ke cti Tvého nalezení Pannou Marií v chrámě a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o dar pravé moudrosti. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství nalezení našeho Pána v chrámu sestoupí do našich duší. Amen.

Pět bolestných tajemství

1. Agónie v zahradě a krvavý pot

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento šestý desátek ke cti Tvé agónie v Olivové zahradě a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o lítost nad našimi hříchy. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství agónie v zahradě sestoupí do našich duší. Amen.

2. Bičování

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento sedmý desátek ke cti Tvého krvavého bičování a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o milost umrtvování našich smyslů. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Bičování sestoupí do našich duší. Amen.

3. Korunování trním

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento osmý desátek ke cti Tvého korunování trním a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o pohrdání světem. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství korunování trním sestoupí do našich duší. Amen.

4. Nesení kříže

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento devátý desátek ke cti Tvého nesení kříže a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o trpělivost při nesení našich křížů. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství nesení kříže sestoupí do našich duší. Amen.

5. Ukřižování

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento desátek ke cti Tvého ukřižování a potupné smrti na Kalvárii a prosíme Tě skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o obrácení hříšníků, vytrvání spravedlivých a úlevu duším v očistci. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž do našich duší sestoupí milost tajemství Ukřižování. Amen.

Pět slavných tajemství

1. Zmrtýchvstání

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento jedenáctý desátek ke cti Tvého slavného zmrtvýchvstání a vyprošujeme si od Tebe skrze toto Tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky lásku k Bohu a horlivost ve službě Tobě. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Zmrtvýchvstání sestoupí do našich duší. Amen.

2. Nanebevstoupení Páně

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento dvanáctý desátek ke cti Tvého vítězného nanebevstoupení a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o vroucí touhu po nebi, našem pravém domově. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Nanebevstoupení sestoupí do našich duší. Amen.

3. Seslání Ducha svatého

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento třináctý desátek ke cti tajemství seslání Ducha svatého a prosíme Tě skrze toto tajemství a na přímluvu Tvé svaté Matky o seslání Ducha svatého do našich duší. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Seslání Ducha svatého sestoupí do našich duší. Amen.

4. Nanebevzetí Panny Marie

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento čtrnáctý desátek ke cti vítězného nanebevzetí Tvé svaté Matky a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o něžnou úctu k tak dobré Matce. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství Nanebevzetí sestoupí do našich duší. Amen.

5. Korunovace Panny Marie

Obětujeme Ti, Pane Ježíši, tento patnáctý desátek ke cti korunovace Tvé svaté Matky a prosíme Tě skrze toto tajemství a na její přímluvu o vytrvání v milosti a korunu slávy na věčnosti. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávasů, Sláva Otci, Pane Ježíši.

Kéž milost tajemství korunovace Panny Marie sestoupí do našich duší. Amen.

Závěrečná modlitba

Zdrávas Maria, milovaná dcero věčného Otce, obdivuhodná Matko Syna, věrná Snoubenko Ducha svatého, vznešený chráme Nejsvětější Trojice! Buď zdráva, svrchovaná kněžno, jíž jsou všichni na nebi i na zemi povinni se sklonit! Buď zdráva, jisté útočiště hříšníků, Panno Maria Milosrdenství, která jsi nikdy neodmítla žádnou prosbu. Ačkoli jsem celý hříšný, vrhám se k tvým nohám a prosím tě, abys mi od Ježíše, svého milovaného Syna, vyprosila lítost a odpuštění všech mých hříchů, jakož i dar božské moudrosti. Zcela se ti zasvěcuji se vším, co mám. Dnes si tě volím za svou Matku a Paní. Zacházej se mnou tedy jako s nejposlednějším ze svých dětí a nejposlušnějším ze svých služebníků. Naslouchej, má kněžno, naslouchej vzdechům srdce, které tě touží věrně milovat a sloužit ti. Ať se nikdy neříká, že ze všech, kdo se k tobě utíkali, jsem byl první, kdo byl opuštěn. Ó má naděje, ó můj živote, ó má věrná a neposkvrněná Panno Maria, chraň mě, živ mě, vyslyš mě, uč mě a zachraň mě. Amen.

Previous post Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba
Next post Navštíví nás katolický biskup Richard Williamson