Bez Boha jsme neplodní

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM u Mariánského sloupu v Praze na svátek sv. Anny, 26. 7. 2022

Drazí věřící!

Je radostí být zde, v tak katolickém městě Praze na svátek veliké světice, svaté Anny, matky Panny Marie a babičky Našeho Pána.

Právě jste slyšeli v epištole: „Rostou jí děti a ctí ji.“ Uvažme, jak vznešená matka Naší Paní a babička Našeho Pána může být. Jestliže Panna Maria je milostiplná, dostalo se jí výsady neposkvrněného početí, protože byla Matkou Boží, můžeme si myslet, že její matka také obdržela nějaké zvláštní milosti, odpovídající její důstojnosti. Proto od raných dob historie Církve vždy existovala velká úcta ke svaté Anně.

Nevíme o ní téměř nic, a přesto víme, že je jednou z největších světic. To nám připomíná, že svatost nespočívá v tom, že je člověk známý, slavný, dělá nějaké mimořádné věci. Svatost obvykle spočívá v tom, že co nejlepším způsobem a s velkou láskou k Bohu konáme své každodenní povinnosti.

To je jedno z ponaučení skrytého života našeho Pána Ježíše Krista na této zemi, jeho rodinného života. Náš Pán chtěl žít na zemi v rodině, s rodiči a prarodiči. Přál si to proto, aby rodině udělil zvláštní posvěcení. Protože rodina je základní buňkou a základem každé společnosti. Bez rodiny by společnost nemohla na přirozené úrovní vůbec existovat, a na nadpřirozené úrovni by to bylo velice obtížné.

A jeden z největších bojů dneška se vede za rodinu, za svatost rodin. Na svatost rodiny se útočí ze všech stran, chtějí zničit svátost manželství, křesťanskou výchovu a vzdělání dětí. V těchto časech pronásledování a útoků na rodinu nebude rodinný život snadný, ale bude zvláště spojen s křížem Ježíše Krista. Sílu pro vaše rodiny a pro vaše manželství najdete na Kristově kříži.

A kříž našeho Pána na této zemi najdete ve Mši svaté. Takže, drazí rodiče, předejte svým dětem lásku ke Mši svaté. V dnešním světě vaše děti katolické vzdělání nezískají. Pokud vaše děti mají získat nějaké katolické vzdělání, musí to být ve vašich rodinách, od vás, rodičů a prarodičů. Jste to vy, kdo je má naučit lásce ke Mši svaté a ke katolické Církvi.

Ale láska ke katolické Církvi znamená také nenávist ke všem bludům, které útočí na svatou katolickou Církev. Chceme být věrné a milující děti římskokatolické Církve. Tato Mše a tento Mariánský sloup nám připomíná nebeskou ochranu vaší vlasti a města Prahy. Ale Naše Paní vás nechtěla ochránit jen od útoků cizích vojsk. Naše Paní chtěla ochránit Prahu a české země od bludů. V té době to byly protestantské hereze a Naše Paní v 17. století ochránila nejméně dvakrát toto město a tuto zemi od protestantismu – kromě záchrany [před Švédy] připomínané tímto sloupem zde také byla bitva na Bílé Hoře. Pokaždé vás chtěla Panna Maria, vaše předky a vás, ochránit před protestantismem.

Ale Naše Paní nezměnila názor. Stále chce každého z nás chránit před bludy. Před všemi omyly šířenými v tomto světě. Proč tomu tak je? Protože tyto omyly nejsou neškodné. Tyto omyly vedou duše do pekla. A všechny omyly v historii Církve dnes získaly novou sílu, kvůli tomu hroznému moru modernismu, který Pius X. nazval sbírkou všech herezí. Nemůžeme se poddat těmto herezím, natož pak je hlásat. Chceme samozřejmě být věrní synové Církve. Uznáváme její autority a modlíme se za ně. Uznáváme a modlíme se za papeže Františka a arcibiskupa pražského a určitě se za ně budu modlit a budu je jmenovat v kánonu Mše svaté, ale pokud se stane, aby nás žádali o nějaký kompromis s herezí, nemůžeme je následovat. Stále je budeme uznávat, ale nemůžeme je následovat v těchto případech.

A tak budeme činit totéž, co svatí Církve. Když sv. Petr začal přijímat jisté kompromisy v Antiochii, sv. Pavel se mu musel postavit na odpor. Nepřestal ho uznávat jako hlavu Církve, ale odporoval mu. Podobně když Nestorius, patriarcha Konstantinopolský, popíral, že Panna Maria je Matkou Boží. Katolíci v té době nemohli poslechnout svého biskupa, museli mu odporovat, aby zůstali věrní katolické nauce.

Takže prosme sv. Annu… Svatá Anna zplodila Pannu Marii, když už byla velmi stará. A navzdory její neplodnosti jí Bůh dopřál početí Panny Marie. To se stalo, aby se ukázala moc Boží. To nám připomíná, že sami jsme neplodní. Naše zraněná přirozenost nedokáže sama ze sebe činit žádné dobro. Ale s pomocí Boží naše přirozenost posvěcená milostí Boží může činit vše. Vše je možné s Bohem. Proto se modleme k Bohu a prosme sv. Annu, abychom byli schopni zplodit svaté plody svatosti v životě každého z nás.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Previous post Tradiční novokněz v Čechách, na Moravě a na Slovensku
Next post Modlitba za vlast ohroženou nemravností