Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

V době, kdy zaznívá výzva novus ordo biskupů k účasti věřících na experimentálním očkování (třetí fáze klinického hodnocení končí až v roce 2022, v případě některých vakcín až 2023) proti Covid 19, dovolujeme si zveřejnit překlad článku Dona Pietra Leone, který vyšel ve slovenském překladu zde.

Zvláště upozorňujeme na Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19, který shrnuje některé argumenty o nepřijatelnosti očkování a k němuž je možno připojit se podpisem.

Don Pietro Leone

Otázka očkování proti viru Corona vakcínami vyrobenými s použitím buněčných linií získaných z potracených plodů se týká legitimity účasti na morálním zle.

Chceme zde představit:

I. tři důležité morální rysy této účasti;
II. úvahu o Magisteriu
III. bližší analýzu předmětného zla.

I. Tři morálně důležité aspekty participace (účasti) na morálním zlu jsou:

(a) povaha tohoto zla;
(b) Jak blízko je účast na tomto zlu;
(c) případné odůvodnění této účasti.

a) Povaha zla

Zlo, o kterém obvykle hovoří ti, kdo chtějí očkování legitimizovat, je zlo potratů. Přitom někdy o tomto potratu uvažují takto:

i) má čistě spontánní povahu (tj. není vyvolán uměle),
ii) byl provedena pouz ve velmi omezeném počtu (možná pouze jednou),
iii) je to jediné zlo.

Každému tvrzení se budeme věnovat postupně.

i) možnost využití spontánních potratů pro výrobu/testování vakcín
Taková možnost prakticky neexistuje, protože, jak vysvětluje Dr. Gonzalo Herranz, profesor histologie a obecné embryologie na Navarrské univerzitě ve Španělsku, k získání embryonálních buněk pro další kultivaci je nutné použít „pitvu ještě za života embrya“. [1].

ii) Možnost, že počet potratů je velmi malý.
Pokud jde o počet původních potratů, odpovídáme, že by se měl spíše odhadovat na stovky nebo tisíce [2]. Máme na mysli zejména „linii HEK 293“[3]. Bylo také prokázáno, že mnoho dalších použitých buněčných linií pochází z mnoha potratů [4].

iii) Že jediným zlem, které očkování přináší, jsou potraty.
To není pravda. Celé toto zlo lze popsat takto: dítě je před zavražděním vyňato z dělohy, není pokřtěno, je operováno zaživa a bez anestetik, části jeho těla jsou ukradeny, zpracovány a obchodovány pro finanční zisk a zbytek těla je zlikvidován jako běžný odpad. Není zde jen jedno velké zlo, ale deset:

 1. vyjmutí dítěte z dělohy před narozením;
 2. odepření křtu, tedy i vyloučení z účasti na blaženém vidění – z nebe;
 3. mučení;
 4. krádež částí těla;
 5. vražda dítěte;
 6. likvidace zbytku těla;
 7. manipulace s částmi těla;
 8. obchodování s částmi jeho těla;
 9. zneuctění dítěte v případech 4, 5, 6, 7 a 8;
 10. porušení práv dítěte ve všech případech.

(b) Blízkost účasti na zle

Protože se tvrdí, že potrat je jediné zlo, o které se jedná, a že toto zlo se již někdy v minulosti stalo, pravděpodobně v dávné minulosti, tvrdí se, že účast [5] je pouze vzdálená a pasivní. Poznamenáváme, že pojem „vzdálený“ má v morální teologii morální význam, který znamená nedostatek přímého morálního zapojení do příslušného zla.

Odpovídáme, že spolupráce není vzdálená a pasivní, nýbrž blízká a aktivní, protože dané zlo ve skutečnosti nespočívá v jediné minulé události, ale v bezprostřední a aktivní účasti na procesu, který se táhne od původního potratu až po samotný akt očkování. Tento proces není pouhým řetězcem izolovaných událostí, ale souvislým nepřerušeným řetězcem, který se táhne od vyjmutí dítěte z matčina lůna a vrcholí očkováním, posledním článkem tohoto řetězce. Tento řetězec nazýváme na základě jeho morální hodnoty, která se váže k tomuto fyzickému kontinuu, „řetězcem zla“.

Tento řetězec je reálnou entitou, která se, řečeno scholasticky, skládá jak z materiálního, tak z formálního prvku: první se vztahuje k tělu dítěte a druhý k záměru potratáře a/nebo vědce, který jej získal pro lékařské a komerční účely. Nepřetržitost řetězu a velikost zla, které nese, zajišťují jeho schopnost v průběhu času nést a udržovat si démonický náboj.

I když ve výsledné vakcíně není přítomna žádná část těla zavražděného dítěte, což je v případě některých typů vakcín skutečností, úmysl, záměr, o kterém jsme se zmínili výše, bude stále přítomen, a tak časem vytvoří kauzální řetězec, i když čistě duchovní povahy.

Pokud jde o tvrzení, že k dotyčným potratům pravděpodobně docházelo v dávné minulosti, v takovém případě by byla spolupráce ještě vzdálenější (alespoň v časové rovině), podotýkáme, že k potratům provázeným všemi výše uvedenými zly dochází i dnes, jak potvrzuje dokument „Hlas žen…“. [6]. Poukazuje na to, že buněčné linie mají „datum spotřeby“ a že „výrobci mají silnou motivaci vytvářet nové“; upozorňuje, že potratáři „přiznali, že mění chirurgické postupy, aby některé části těla zůstaly neporušené a mohly být později použity vědci“.

c) Ospravedlnění participace na zlu

Ti, kteří očkování obhajují a zároveň věří, že na něm není nic špatného, netvrdí, že je potřeba nějaké morální ospravedlnění, ale argumentují tím, že jeho možné účinky a dopady na očkovanou osobu jsou „předmětem vědeckého zkoumání“. Pokud však, jak tvrdíme i my, je v tomto procesu obsaženo nějaké morální pochybení, pak to vyžaduje morální ospravedlnění neboli justa causa, a takové ospravedlnění musí být navíc úměrné danému zlu.

Obvykle se jako důvod očkování uvádí ochrana zdraví očkované osoby nebo osob, s nimiž přichází do styku. Toto odůvodnění je však nepodložené.

Co se týče argumentu o zdraví očkovaných: Dr. Michael Yeadon, bývalý viceprezident a vědecký ředitel společnosti Pfizer, ve svém nedávném projevu k „American Frontline Doctors“ varuje: „Prosím, varujte všechny, aby se nehonili za vakcínami. Není vůbec nutné je používat… Pokud bude chtít někdo v příštích letech poškodit nebo zabít významnou část světové populace, systém, který se právě buduje, mu to umožní. Podle mého názoru je docela dobře možné, že bude použita k rozsáhlému vylidňování.“ [7]

Ve skutečnosti již existuje mnoho důkazů o negativních účincích očkování. V nedávném dopise londýnské konzultantky Dr. Polyakové pro British Medical Journal se uvádí: „Míra reakcí po očkování je bezprecedentní a zaměstnanci jsou velmi nemocní a někteří mají neurologické příznaky, což má obrovský dopad na fungování zdravotní péče. Dokonce i mladí a zdraví lidé jsou mimo několik dní, někteří týdny a někteří potřebují lékařské ošetření. Celé týmy, které chodily na společné očkování, byly vyřazeny“ [8].

Pokud jde o tvrzení týkající se zdraví osob, s nimiž očkovaná osoba přichází do styku: nebylo vědecky prokázáno, že očkování zabraňuje přenosu viru (v listopadu 2021 už je všeobecně známo a přiznáváno, že očkování přenosu viru nebrání, pozn. red.). Hlavní lékař WHO Dr. Soumya Swaminathan tvrdí: „V současné době si nemyslím, že máme pro jakoukoli vakcínu dostatek důkazů, abychom si mohli být jisti, že zabrání nákaze a tím i dalšímu šíření.“ [9].

Přestože se v médiích hodně mluví o pozitivních účincích vakcíny, vidíme, že negativní účinky jsou nepopiratelné a můžeme přinejmenším říci, že jejich pozitivní účinky zatím nebyly vědecky dostatečně spolehlivě potvrzeny. Došli jsme k závěru, že očkování nelze morálně ospravedlnit.

Shrnutí

Naše kritika očkování proti současnému globálnímu viru ukázala neplatnost tří předpokladů, na nichž je založeno:

 • že jediným relevantním zlem v tomto procesu je potrat;
 • že účast na daném zlu je vzdálená a pasivní;
 • že očkování lze odůvodnit ze zdravotních důvodů.

Došli jsme k závěru, že očkování nelze morálně ospravedlnit. Jiná věc je, zda je to odůvodnitelné. Církev chce, abychom se chovali jako hrdinové víry, ale neodsoudí nás, pokud tak neučiníme. Učí, že morální přičitatelnost odpovědnosti za hřích je třeba pečlivě posoudit, že někdy je snížena nebo dokonce zcela ztracena kvůli strachu, násilí (včetně psychického nátlaku) nebo nevědomosti. Jak můžeme vinit starší lidi, že souhlasí s očkováním pod dojmem toho, co vidí v médiích, pod tlakem rodinných příslušníků a ve strachu ze smrti? Nebo zaměstnanci, kterým hrozí propuštění z práce? Nebo katolíci dobré vůle, kteří pouze poslušně přijali nedávná prohlášení Kongregace pro nauku víry (CDF), rozhodnutí řeholních řádů a kongregací, a dokonce i papeže?

II. Magisterium

Pokud vyjádříme svůj nesouhlas s takovýmito prohlášeními CDF (Kongregace pro nauku víry), neznamená to, že odmítáme církevní magisterium v této oblasti. V posledních dvou generacích bylo totiž možné v učení Magisteria nalézt určitou nejednoznačnost v tom, co veřejně formulovalo, a jeho výroky někdy více a někdy méně přesně odpovídají víře a skutečnosti, a je naší povinností zaujmout stanovisko, které přesněji odpovídá skutečnosti, a to jak v této oblasti, tak obecně.

V této otázce je podle našeho názoru přesnější učení papeže Jana Pavla II., zejména jeho encyklika Evangelium Vitae, v níž zaujal nekompromisní postoj k lidskému životu a postavil se tomu, co nazval „kulturou smrti“. Ačkoli se výslovně nezabývá otázkou vakcín, poskytuje nám morální zásady potřebné k řešení této otázky. Principy jsou následující:

a) Hříchy proti nenarozenému životu jsou mimořádně závažné;
b) Jsou součástí „struktur hříchu“, které prostupují dnešní společností;
c) Katolíci se musí postavit na obranu lidského života.

a) Hříchy proti nenarozenému životu jsou mimořádně závažné.

Papežovo slavnostní odsouzení těchto zlořádů, které svým zněním působí jako excathedrální výrok, zní takto [10]:

„… Autoritou, kterou Kristus udělil Petrovi a jeho nástupcům, ve společenství s biskupy… Prohlašuji, že přímý potrat, tj. potrat, který je chtěný buď jako cíl, nebo jako prostředek, vždy představuje vážnou morální poruchu, protože jde o úmyslné zabití nevinné lidské bytosti. Toto učení vychází z přirozeného zákona a psaného Božího slova, je obsaženo v tradici církve a je vyučováno řádným a všeobecným magisteriem. Žádná okolnost, žádný záměr, žádný zákon nemůže učinit zákonným čin, který je ze své podstaty nezákonný, protože odporuje Božímu zákonu, který je vepsán v každém lidském srdci a který je poznatelný pouhým rozumem a který hlásá Církev.

„Toto morální hodnocení potratů se vztahuje i na novější formy zásahů do lidských embryí, které … nevyhnutelně vedou k usmrcení těchto embryí. To platí i pro pokusy na embryích… Toto morální odsouzení se vztahuje i na postupy využívající živá lidská embrya a plody … buď jako „biologický materiál“, nebo jako poskytovatele orgánů či tkání pro transplantace při léčbě některých onemocnění. Zabíjení nevinných lidských bytostí, i když je prováděno na pomoc druhým, je naprosto nepřijatelný čin.“

b) Tyto hříchy jsou součástí „struktur hříchu“ ve společnosti.

Jan Pavel II. hovoří [11] o „skutečnosti, kterou lze popsat jako existující strukturu hříchu“. Tato realita se vyznačuje vznikem kultury, která popírá solidaritu a v mnoha případech má podobu skutečné kultury smrti, kultury, která je příliš zaměřena na efektivitu a představuje „válku mocných proti slabým“. Odhaluje tak jakési „spiknutí proti životu“, spiknutí, které představuje vědecky a systematicky naprogramované ohrožení života. Do tohoto spiknutí jsou zapojeny mezinárodní instituce, které propagují antikoncepci, sterilizaci a potraty, a masmédia, která propagují stejná zla, stejně jako eutanazii, jako „znamení pokroku a vítězství svobody“. Do výzkumu nových metod potratů se investují obrovské částky. …

c) Katolíci se musí postavit na obranu lidského života.

Papež hovoří těmito slovy: [12] „… všeobecný křik, který se právem nese ve jménu lidských práv – například právo na zdraví, domov, práci, rodinu, kulturu – je falešný a iluzorní, pokud není s největší razancí hájeno právo na život, nejzákladnější a nejpodstatnější právo a podmínka všech ostatních osobních práv.“

Závěr

Tyto tři principy můžeme aplikovat na případ očkování tím, že řekneme, že zacházení s nenarozenými dětmi deseti ohavnými způsoby, které jsme uvedli výše, je „naprosto nepřijatelné“, že proces, v němž k němu dochází, je součástí „skutečných struktur hříchu“ ve společnosti, který zahrnuje: „mezinárodní instituce, které podporují antikoncepci, sterilizaci a potraty, a masmédia, která propagují stejné zlo“, do nichž jsou „investovány obrovské finanční prostředky“. Zároveň říkáme, že katolíci se musí postavit na obranu lidského života v této nejzranitelnější fázi. Kdy a kde se mohou katolíci skutečně postavit na obranu lidského života „s největší rozhodností“, když ne tady a teď?

III. Předmětné zlo

Jak jsme uvedli výše, jde o zlo, které je obsaženo v procesu: extrakce (vyjmutí) z lůna, vyloučení z nebe, mučení, krádeže, vraždy, likvidace těla, zneužívání, obchodování, porušování práv a hanobení nevinných a zcela bezbranných dětí.

Vzhledem k nesmírné závažnosti tohoto zla nelze účast na něm v žádném případě srovnávat s použitím orgánů, které dobrovolně poskytli dárci, ani s kanibalismem, do něhož před časem upadli ti, kdo přežili pád letadla v Andách; vzhledem k bezprostřední a aktivní povaze této účasti ji nelze srovnávat s účastí na zlu komunistického režimu v Číně, který podporujeme tím, že si koupíme dýchací přístroj tamní výroby, jak někteří tvrdí, ani s účastí na zlu moderního státu, který podporujeme placením daní.

Kromě toho by zlo nemělo být vnímáno pouze v kontextu dané jednotlivé události, izolovaně od kontextu, ale spíše ve světle nastíněném v Evangelium Vitae, jako nedílná součást celé globální struktury hříchu, kterou podporují zednářské organizace zaměřené proti životu, jako je „WHO“ [13] , a také celý průmysl parazitující na potratech: Nejen ten, který propaguje očkování za účelem léčby nemoci morbidně pojmenované „Covid 19“, ale i více než 20 dalších nemocí [14]; a nejen očkovací průmysl, ale i potravinářský průmysl, který používá buňky z potracených dětí k vývoji přísad například pro vylepšení chuti [15] nebo čehokoli jiného, což, jak píšeme, může klíčit ve zvrácených hlubinách zvrácených a zatemněných srdcí.

Jedním slovem, mluvíme o sociální a univerzální struktuře hříchu: o zacházení s člověkem jako s objektem, který lze libovolně používat, zneužívat a odhazovat. Tato stavba, která je materialistickým a hédonistickým dědictvím „sebedestruktivního ateismu“ naší doby, se jako nějaké vzdorovité monstrum moderní architektury staví na troskách toho, co bylo kdysi nádherným sídlem svatého manželství, které založil sám Kristus, aby v křesťanských párech udržoval svou lásku k církvi, k plození a posvěcování dětí.

Z tohoto sídla v současnosti nezbývá mnoho, jen sexuální pud spolu s křehkým a stále vzácnějším květem lidského života: obojí je stále častěji vystaveno nelidskému a odpornému zneužívání. Abychom ochránili tento ohrožený lidský život a obnovili svaté manželství v jeho dřívější slávě, musíme se postavit, silní ve víře a v důvěře v Boží prozřetelnost [16]: osvobodit svět ze spárů „směnárníků mrtvých těl“ [17] a z ochromujících řetězů satana.

Poznámky:

1 v knize italského vědce Pietra Croceho “Vivisekce nebo věda?”, 1991.

2 Life Site News, 1. února 2021

3 ‘… a to neznamená, že došlo k 293 potratům, ale na 293 pokusů je potřeba mnohem více než jeden potrat. A to mluvíme o 100 letech potratů.” Life Web News, 19. února 2021

4 WI-38 pochází z 32. potratu; WI-26 z 20. potratu; buňka WI-44 z 38. potratu; linie MRC-5 vyžadovala 5 potratů; WALVAX2, nejnovější linie fetálních buněk, pochází z 9. potratu ; RA273 z 27. potratu, což vedlo ke 40 následným potratům. Life Site News, tamtéž.

5 nebo “spolupráce”, což je termín, který se obvykle používá v diskusi. Spolupráce na původním špatném jednání prostřednictvím pozdějšího jednání je ovšem logicky nemožná, protože spolupráce vyžaduje souběžnost.

6 “Hlas žen na obranu nenarozených dětí a proti vakcínám zkaženým potratem” https://edwardpentin.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/STATEMENT-The-Voice-of-Women-in-Defense-of-Unborn-Babies-and-in-Opposition-to-Abortion-tainted-Vaccines-WORD-DOC.pdf

7 https://www.lifesitenews.com/opinion/former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation. V této souvislosti si připomeňme výrok známého mediálního magnáta Billa Gatese z roku 2010: “Kdybychom skutečně začali pracovat na nových vakcínách, zdravotní péči a službách v oblasti reprodukčního zdraví, mohli bychom tuto populaci snížit možná o 10 nebo 15 %.

8 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n810/rr-14

9 https://www.businessinsider.com/who-says-no-evidence-coronavirus-vaccine-prevent-transmissions-2020-12?op=1

10 Evangelium vitae, část I

11 Tamtéž.

12 V Christifideles Laici 38 citoval kardinál Pujats z Rigy své “Prohlášení o nemorálnosti očkování” z 12. prosince 2020, podepsané dalšími čtyřmi významnými preláty.

13 “WHO” má za sebou bohatou historii machinací proti životu prostřednictvím očkování: v roce 2015 “Vatikánský rozhlas obvinil organizace OSN ‘WHO’ a ‘UNICEF’, že opět provádějí rozsáhlé mezinárodní programy depopulace země pomocí vakcín ke skryté sterilizaci žen v zemích třetího světa …”. “WHO” touto vakcínou očkovala více než 130 milionů žen v 52 zemích a velmi mnoho z nich bez jejich vědomí a souhlasu trvale sterilizovala. ” https://www.unz.com/lromanoff/a-cautionary-tale-about-the-who/

14 včetně neštovic, srdečních problémů, spalniček, příušnic, žloutenky, rakoviny a břišního tyfu, viz. Boží děti pro život https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf

15 “Senomyx”

16 Jak by se Bůh nemohl postarat o své děti, které odmítly spolupracovat na této špatnosti? “Víra se nebojí hladu,” říká Tertulián o modloslužbě kap. 12). Nebo jak by si ji naopak mohl katolík představit jako lék či záruku, jinými slovy jako akt Boží prozřetelnosti?

17 Aischylos, Agamemnon 437

Převzato z Dielňa sv. Jozefa

Previous post Růžencový protiútok
Next post Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor