Manželství

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

Manželství je svátost, která vzbuzuje muže a ženy, kteří by šířili požehnání Stvořitelovo, kteří by dovoleným, mravně spořádaným způsobem udržovali život přirozený. Manželství spojuje křesťanského svobodného muže a křesťanskou svobodnou ženu v pevný a nerozlučitelný svazek za tím účelem, aby stále byl obnovován zmírající’život pokolení lidského.

Šťastné manželství mohou uzavříti jen duše čisté, nebo pokáním očistěné, krví Kristovou posilněné, znovuzrozené, oduševnělé, nad tuto hroudu zemskou povznesené a odpoutané ode všech světských věcí a tělesných vášní. Neboť „co se narodilo z těla, tělo jest, co se narodilo z ducha, duch jest.“ (Jan 3, 6.) Tělo vadne, hyne, stárne, umírá; proto manželství, na těle i nejkrásnějším založené, nemůže plně uspokojit, obšťastnit, naopak ztroskotá a často se rozvrátí. Ale kde manželství je uzavíráno na duchu od duší vzájemně si rozumějících, ušlechtilých, tam jest klid a štěstí domovem, tam soulad provází manžely v pokoji a spokojenosti až do hrobu.