Týdenní rozjímání: Neděle sedmnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE SEDMNÁCTÁ PO SV. DUCHU.

Mat. XXII, 34–46.095

„Ale fariseové uslyševše, že přivedl k mlčení Saduceje, sešli se vespolek.“ (v. 34.)

Nescházejí se za účelem hledání pravdy, nýbrž jen proto, aby zahubili Ježíše, který jest pravda.

A podobně není to láska k pravdě, která sjednocuje nepřátele Církve, nýbrž je to zášť proti té neomylné a neporušitelné strážkyni pravdy.

Předsevzetí: Jen ti se dovedou sjednotiti v lásce, kdo jsou sjednoceni ve víře.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, aby se křesťané dovedli tak sjednotiti pro Tebe, jako se nepřátelé víry spojují proti Tobě.

 

PONDĚLÍ.

„Mistře, které přikázání v zákoně je veliké.“ (v. 36.)

I ta zdánlivě prostá otázka skrývá léčku: ale její strůjce bude usazen prostou odpovědí.

Nedůvěřujme ani zdánlivé bezúhonnosti protivníků víry, zvláště stavějí-li se nevědomými a uctívají-li nás zvučnými tituly.

Hleďme zahanbiti zlobu, špatnost a zchytralost přímou a rozhodnou odpovědí.

Předsevzetí: Budu vždy prostý a přímý v řeči i v jednání.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, ty pravý Mistře, dej, ať se vždy utíkám k Tobě jako k zdroji světla a síly.

 

ÚTERÝ.

„Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své.“ (v. 37.)

„Milovati budeš,“ ano, milovati: láskou ne vynucenou, nýbrž svobodnou, vytrysklou z poznání Boží nekonečné velebnosti a dobroty; „Pána,“ ano, Bůh je naším Pánem, jemu vděčím vše, co jsem, a vše, co mám. Vše ve mně jen Jemu náleží; „Boha“ – ten Pán je zároveň mým Bohem, je to nejvyšší dobro, a proto též lásky nejhodnější.

Předsevzetí: Chci při všem svém konání jen k Bohu směřovati.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, osvěcuj můj rozum, aby řídil mé srdce, a to zas aby všechny mé schopnosti vedlo směrem k nebeskému Otci.

 

STŘEDA.

„To je největší a první přikázání.“ (v. 38.)

Toto přikázání je první, poněvadž je zdrojem, z něhož všechna ostatní přikázání prýští.

Je největší, poněvadž v sobě všechna ostatní zahrnuje. Kdo Boha opravdu miluje, chce také vše, co chce Bůh, a zákon Jeho ve všem plní.

Kdo Boha miluje z celého srdce svého, ten Mu dává přednost před vším ostatním.

Předsevzetí: Skrze Ježíše k Bohu Otci.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi té milosti, abych – místo rozptylovati se zbytečně v různých plánech – soustředil se vtom jednom: milovati Tebe a skrze Tebe nebeského Otce.

 

ČTVRTEK.

Druhé pak jest podobné jemu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ (v. 39.)

Miluji-li Boha, musím milovati i svého bližního, a musím ho milovati, jako sebe samého, protože on je také jako já dílem Božím, obrazem Božím, dítkem Božím. Miluj-li sebe, budu milovati i bratra svého, neboť je mi podoben, i Bohu.

Toto přikázání se tedy podobá přikázání prvnímu stejně, jako bližní můj podobá se Bohu.

Předsevzetí: Budu milovati bližního svého jako jej miluje Pán Ježíš.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, kterýs šel tak daleko ve své lásce k lidem, že jsi se pro ně stal člověkem a bližním jejich; kterýs je miloval jako sebe, a do jisté míry více nežli sebe obětovav se za ně: dej, prosím pokorně, ať pochopím to Tvé poučení a Tvůj vznešený příklad.

 

PÁTEK.

„Na těchto dvou přikázáních záleží veškerý zákon i proroci.“ (v. 40.)

Zákon praví, co se má díti, a proroci hlásají, co se stane. Milovati Boha a bližního – zde je, co se má díti.

Proroci však oznamují, co se stane.

Neboť všechna proroctví se soustřeďují v tom, že ohlašují Ježíše Krista.

A Pán Ježíš, to je láska k Bohu a bližnímu, vyvrcholená ve smrti kříže pro slávu Boží a spásu duší.

Předsevzetí: Chci svou lásku k Bohu, jehož nevidím, prokazovat i svou láskou k bližnímu, jehož vidím.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, naplň mne tou dvojí láskou, která naplňovala Tvoje srdce a která z Tebe učinila Spasitele a Krále lidského pokolení.

 

SOBOTA.

„A nikdo nemohl mu odpověděti ani slova.“ (v. 46.)

Po příkladu Pána Ježíše hleďme umlčovati nepřátele víry a zajišťovati vítězství pravdy a spravedlnosti nad lží a nepravostí.

Svět nám sice bude připomínati trpělivost, pokoru a lásku, ale neprávem.

Pravá trpělivost spočívá v tom, že jsme ochotni vše trpěti spíš než zraditi pravdu a právo; pravá pokora znamená podrobení se hlasu Božímu a ne hlasu lidí, není-li ovšem tento ohlasem neomylným hlasu Božího; pravá láska pak k Bohu a lidem rodí nezbytně nenávist proti každému slovu odporujícímu vůlí Boží a poškozujícímu bližního.

Předsevzetí: Hleďme dobře poznávati nauku Pána Ježíše, abychom ji dovedli hájiti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi trochu Tvé moudrosti a výmluvnosti, abych dovedl potírati lež a odhalovati blud.

Previous post Dotek Talmudu
Next post Andělská říše a náš poměr k ní I/III