Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

Úvod k rozjímání >

3zpNEDĚLE TŘETÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ.

Mat. VIII, 1-13.

„Když pak Ježíš sestoupil s hory…“ (v. 1.)

Hora znamená nebe nebo samo lůno věčného Otce.

Vtělením sestoupilo Slovo až k naší nicotě, aby nás pozdvihlo a povzneslo až k svému Otci.

Slovo vtělené je Bůh přijímající naši přirozenost.

Přibližujme se jen k Němu, vždyť můžeme: představme se Mu se svými bědami, On se nad nimi smiluje.

Předsevzetí: Ježíš jde za mnou: nesmím před ním utíkati.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který sám nejdříve mě vyhledáváš, dej, ať dovedu vždy náležitě odpovídati Tvé tklivé dobrotě a shovívavosti.

 

PONDĚLÍ.

„Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.“ (v. 2.)

On jistě chce – ale s mé strany se staví v cestu překážka.

Já sice žádám za uzdravení, toužím, po něm, jako ten malomocný: ale jsem také odhodlán vykonati se své strany vše, co mohu?

Chtěl bych uzdravení, ale bez léků. Chtěl bych, aby mne Ježíš jediným slovem zbavil hříšných návyků, ale sám ani trochu se nesnažím polepšiti se.

Předsevzetí: Aspoň prositi budu: k tomu mám vždy dosti milosti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi té pevné a rozhodné vůle, bez níž i Tvá všemohoucí milost zůstává bezmocnou v mé duši. Ty jediný mi můžeš tento dar uštědřiti.

 

ÚTERÝ.

…viz, abys toho nepravil nikomu,…“ (v. 4.)

Mluvíme-li o dobru, jež jsme vykonali, již jsme obdrželi svou odměnu – ale ztratili jsme ji pro nebe i pro tento život.

Pro nebe: poněvadž Bůh neodměňuje skutků vykonaných pro lidskou slávu, pro život: poněvadž i svět odpírá svého uznání tomu, kdo po něm baží…

Mimo to, mluvíme-li o svých skutcích, které chceme vykonati, uvádíme v šanc jejich výsledek v budoucnosti, neboť závistníci se spojí se špatnými, aby znemožnili dobro, které chceme podniknouti a aby překazili naše dílo.

Předsevzetí: Konati dobro – ale mlčeti o tom.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, aby Tvá opatrnost a skromnost byla mi vždy vzorem mého chování.

 

STŘEDA.

„Pane, služebník můj leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ (v. 6.)

Jsou vaše schopnosti jako ochrnulé a nemohou vám sloužiti? Obraťte se na Ježíše.

Vyložte mu prostě svůj stav: On může a chce vám vrátiti sílu.

Nedojde-li však toho, po čem toužíte, pak jste asi neměli dosti důvěry nebo vytrvalosti.

Také snad vám chystá Pán dobro ještě větší.

Předsevzetí: Když již k ničemu nebudu schopen, budu se aspoň modliti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, bez Tebe jsem neschopen něco dobrého vykonati. Pozdvihni mne, prosím, a povzbuď mne.

 

ČTVRTEK.

„Já přijdu a uzdravím jej.“ (v. 7.)

S jakou dobrotou a s jakou ochotou vyhovuje Pán Ježíš pozvání setníka! A přec jedná se jen o pouhého služebníka.

Buďme také ochotni posloužiti, kdykoliv jen můžeme.

Buďme dobrými zvláště k malým a chudým.

Nenásledujme těch, kteří – mají-li prokázati nějakou službu – shledávají všechno nemožným, anebo kteří se obtěžují jen v zájmu mocných.

Předsevzetí: Chci býti vždy ochotným k službám, pak také Bůh bude ochotným mi pomoci.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, přijď a uzdrav mne. Přijď svou milostí, přijď ve svatém přijímání, nepřijdeš-li, budu jen služebníkem neužitečným.

 

PÁTEK.

„Pane, nejsem hoden…“ (v. 8.)

Pokořujte se, uznávejte svou nehodnost před Bohem i před lidmi.

Vždycky je na tom lépe ten, kdo se podceňuje, než ten, kdo se přeceňuje.

Bůh pyšným se protiví, ale pokoře uděluje vše.

A lidé, kteří dost těžce snášejí převahu skutečných zásluh, bouří se proti převaze, kterou si osobuje pýcha. Pokoře však odpouštějí vše.

Předsevzetí: Abych si zajistil vážnost, budu vždy uznávati svou nehodnost.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, nejsem hoden přijmouti Tě do svého srdce; ale toliko rci slovem a vrátíš mi spolu se sílou dobře činiti také pocit a vědomí mé slabosti.

 

SOBOTA.

„Jdi, a jak jsi uvěřil, staň se tobě.“ (v. 13.)

Víra je měřítkem Boží velkomyslnosti vůči nám: Bůh nemůže dávati méně, než my očekáváme od jeho dobroty a moci.

Také jeho sláva mu takřka velí, aby nám uděloval ještě více, než se odvažujeme od něho doufati.

Předsevzetí: Chci často oživovati svou víru vzpomínkou na zaslíbení Pána Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, já sice věřím, ale má víra tak snadno se viklá. Prosím snažné, posiluj ji.

Previous post Zrnká pravdy
Next post Sv. František Saleský obrací heretiky