Sv. Štěpán

„Včera jsme slavili pozemské narození věčného Krále, dnes slavíme vítězný boj jeho vojína. Včera náš Král rouchem světa přioděn vykročil z panenského lůna a ráčil navštívit svět; dnes jeho vojín ze stavu tělesného vystoupil a jako vítěz odešel do nebes… Onen sestoupil tělem zahalen, tento vystoupil krví ověnčen. Onen sestoupil na zemi za zpěvu andělů, tento vystoupil na nebe kamenován od židů… Včera úzké jesličky pojaly Krista, dnes rozsáhlá nebeská dvorana pojala Štěpána…“ (Sv. Fulgentius)

Dej nám, prosíme, Pane, následovati, co uctíváme, abychom se učili i nepřátele milovati, ježto slavíme narozeniny toho, jenž se uměl také za pronásledovatele přimlouvati u Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého. (Římský misál)

sv. štěpán

Previous post Výklad několika veršů evangelia
Next post Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích