Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE ČTRNÁCTÁ PO SV. DUCHU.

Mat. VI, 24–33.023

„Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti.“ (v. 24.)

Aspoň nejsou-li tito dva pánové jen jedním.

Tak mohu a musím sloužiti zároveň Bohu Otci i Ježíši Kristu, Jeho Synu a vyslanci; mohu a musím sloužiti Bohu zároveň i představeným, kteří – každý ve svém oboru – představují jediného a nejvyššího Pána.

Ale není možno sloužiti zároveň dvěma pánům si odporujícím, jako je Bůh a ďábel, Ježíš Kristus a Belial, Církev a svět; není možno následovati současně duch evangelia a duch času.

Předsevzetí: Přimknu se k Pánu Ježíši a zřeknu se ďábla.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, ty jediný Pane náš, dej mi síly, abych vždycky jen Tobě sloužil.

 

PONDĚLÍ.

„Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně.“ (v. 24.)

Sloužiti Bohu, toť povznášeti se; sloužiti mamoně, toť ponižovati se. Ale nikdo nemůže současně stoupati a sestupovati.

Jaká to pošetilost kolísati nerozhodně mezi kusem bídného kovu a mezi statky věčnými!

Jaké to ponížení klásti duši naroveň tělu, a zájmy hmotné a časné na roveň zájmům duchovním a věčným!

A přec taková pošetilost je moudrostí u člověka zesvětštělého a on je na mi hrdý.

Předsevzetí: Chci své srdce odpoutávati od bohatství.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych dobře pochopil první slova Tvého horského kázání: „Blahoslavení chudí duchem“ a rozlom mé okovy, ať jsou ze stříbra nebo ze zlata.

 

ÚTERÝ.

„Nepečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali.“ (v. 25.)

Odevzdejme se zcela láskyplné Prozřetelnosti. Ona nám již dovede opatřiti ve vhodnou dobu vše, čeho potřebujeme.

Sliby Pána Ježíše vztahující se na náš život tělesný platí ještě mnohem více o životě duchovním.

Proto čiňme klidně a prostě vše, co činiti máme a můžeme, Bůh učiní pak ostatní.

Předsevzetí: Zapuďme všechny zbytečné a neklidné starosti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych zapuzoval všechny neklidné obavy o svou budoucnost tím přesvědčením, že Ty víš nejlépe, čeho je mi třeba, a že Ty – všemohoucí – chceš jen mé dobro.

 

STŘEDA.

„Pohleďte na ptactvo nebeské.“ (v. 26.)

Ptáče lítá sem a tam, bez starostí; hledá si potravu a nalézá ji.

Také my jednejme, pracujme, ale bez rozčilování a bez přílišné starostlivosti. Zvláště hledejme bez přestání a všude pokrm duše, pravdu a spravedlnost.

Zalétejme často k pravdě a k dobru na svých dvou křídlech: rozumu a vůli.

Bez Boží Prozřetelnosti naše snahy budou marné, naše hledání bezúčelné.

Bůh očekává – dříve než nám pomůže – abychom užívali dobře svého rozumu a své svobodné vůle.

Předsevzetí: Budu se přičiňovati, jako by výsledek závisel pouze na mně, a při tom se budu modliti, jako by výsledek závisel pouze na Bohu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, posiluj mne svou milostí, abych Ti úplně obětoval a Tvému řízení ponechával veškeré své smýšlení i všechny své touhy.

 

ČTVRTEK.

„Kdo z vás staraje se může přidati ke svému věku loket jeden?“ (v. 27.)

To, co zde Pán Ježíš pronáší o těle, to stejně platí i o duši. Bez přispění Božího všechno naše snažení neumožní nám vzrůst v moudrosti nebo ve ctnosti.

Všechno, co je v nás kladného a věcného, co je v nás dobrého a pravdivého, to vše pochází od Boha. Můžeme s milostí Boží spolupůsobiti, můžeme jí také klásti odpor: ale bez Boha nic nemůžeme činiti.

Předsevzetí: Pouze od Boha chci očekávati svůj pokrok v dokonalosti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši; rád uznávám, že bez Tebe nic nemohu, a proto všechny zájmy duše své pro čas i pro věčnost svěřuji Tobě s pokornou prosbou o milostivou pomoc.

 

PÁTEK.

Víť zajisté Otec váš, že toho všeho potřebujete.“ (v. 32.)

Dobře to ví a také nám chce vše opatřiti. Ale přec chce býti prošen a vyžaduje projev naší úcty a doznání naší závislosti. Proto pracujme a modleme se: pak se odevzdejme Jeho moudrosti, Jeho dobrotě a Jeho moci a čekejme na naši hodinu v klidu a v důvěře.

Předsevzetí: Ať přijde cokoliv, budu důvěřovati v Pána.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který tak dobře znáš mé potřeby i mé touhy, nezapomínej, pokorně prosím, i na mou ubohost, na mou slabost.

 

SOBOTA.

„Hledejte tedy nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto všecko bude vám přidáno.“ (v. 33.)

Zde na zemi královstvím Božím je jeho Církev.

Pracujme i bojujme, žijme i umírejme pro Církev.

Zapomínejme na vše ostatní, zapomínejme i na sebe samy, abychom mohli jen na Boha mysleti a na jeho svaté zájmy.

Pán Bůh nezapomene na zájmy naše.

Předsevzetí: Budu se snažiti, aby Pán Ježíš vládl ve mně i kolem mne.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, aby Tvé království bylo jediným předmětem veškeré mé péče. Kraluj, prosím, nad mým duchem vírou a nad mým srdcem láskou.

 

Previous post Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí
Next post Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru