?>

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Sv. Duchu

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Sv. Duchu 167

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE TŘETÍ PO SV. DUCHU.065

Luk. XV, 1–10.

„Přibližovali se pak k němu celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.“ (v. 1.)

Svět odmršťuje celníky, Pán Ježíš jich však neodmítá; nebe zavrhuje hříšníky, Pán Ježíš jim však dovoluje přibližovati se k Němu.

Ó, vy všichni, jimiž svět pohrdá a jež i nebe odmítá, zbylo-li vám ještě trochu dobré vůle, obraťte se celým srdcem k božskému Srdci Ježíšovu.

V tomto srdci milosrdném jistě se pro vás najde slovo odpuštění a spásy.

Předsevzetí: Půjdu k Pánu Ježíši ve svatostánku naslouchati Jeho poučení.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který dnem i nocí meškáš z lásky k nám na našich oltářích, rozněcuj ve mně touhu denně Tě navštěvovati aspoň na chvilku ve svatosti Tvé lásky.

 

PONDĚLÍ.

„A fariseové i zákoníci reptali, řkouce: Tento přijímá hříšníky a jí s nimi.“ (v. 2.)

Ani sama moudrost a dobrota nejvyšší neunikla posuzování těch, kteří v očích světa platí za učitele moudrosti a za vzory ctností, jako byli u Židů zákoníci a fariseové.

Proto se nedivme, stává-li se také naše chování a naše slova terčem lidských posudků.

Předsevzetí: Budu jednati správně a nechám svět mluviti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, posiluj mne pokorně prosím, abych dovedl dle Tvého příkladu přehlížeti kritiky a reptání lidské zloby.

 

ÚTERÝ.

„Radujte se se mnou, neboť jsem nalezl ovci, která se byla ztratila.“ (v. 6.)

Dobrý pastýř miluje všechny své ovečky. Ale o ty, které jsou v ovčinci a v bezpečí, o ty nemusí míti zrovna starost.

Která však zabloudí od stáda, ta je skoro ztracená.

Za tou musí jíti, tu musí hledati – aby nezahynula.

A čím více úzkosti zažil při hledání, tím větší pak pociťuje radost, že ji nalezl.

Předsevzetí: Budu hleděti vždycky zůstati hodně blízko svého božského Pastýře.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, nedopouštěj, abych jda za svůdným hlasem světa zabloudil od Tebe, svého láskyplného Pastýře.

 

STŘEDA.

„Větší bude radost v nebesích nad jedním hříšníkem pokání činícím, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (v. 7.)

A proč to? Poněvadž kající hříšník je často pokornější a vděčnější než spravedlivý, který nikdy neklesl.

Protože obrácení hříšníka stojí – v jistém smyslu – Boha více než vytrvalost spravedlivého v dobrém.

Odvrácení od hříchu vyžaduje totiž daleko více milosti než udržení se v ctnosti.

Vždyť je jistě snadnější zadržeti někoho před pádem do příkopu než vytahovati jej, padl-li tam.

I když ta milost sama v sobě je stejná, přec jen není stejná pro ty, kdo ji přijímají: pro jednoho je větším dobrodiním než pro druhého.

Dar sto korun daleko více prospěje chudáku než boháči.

Předsevzetí: Budu se snažiti přiváděti dle možnosti zbloudilé na cestu spásy.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, pomáhej mi nahrazovati nynější horlivostí poklesky mého dřívějšího života.

 

ČTVRTEK.

„Která žena majíc deset drachem, ztratí-li jednu drachmu, nerozžehne svíce…“ (v. 8.)

Ztratili-li jsme milost, pak pospěšme rozžehnouti svíci, to jest zpytovati svědomí a hledati příčinu té žalostné ztráty.

Pak jistě Bůh pohnut naší starostlivostí a naší lítostí obnoví svá vnuknutí a poskytne nám zas příležitost vykonati dobro, které jsme zanedbali.

Předsevzetí: Budu bdělým, abych nepromeškal žádné příležitosti k dobrému.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, jehož i nejnepatrnější dary jsou ceny nekonečné, nedopouštěj, abych třeba jediné Tvé milosti nepromarnil svou nedbalostí.

 

PÁTEK.

„Mete domu svého.“ (v. 8.)

Chcete nalézti milost ztracenou? Pak zpytujte své svědomí a hleďte očistiti své srdce i od malých poklesků.

Vymeťme ten prach, který nám znemožňuje viděti jasně.

Odstraňme ty clony pavučin, ty náklonnosti hříšné, které o chromují svobodu našeho srdce.

Předsevzetí: Budu pravidelně každý den konati své zpytování svědomí, aspoň večer.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, kdybych zbloudil od Tebe, hledej mne, prosím, hledej, abych daleko od Tebe nezahynul.

 

SOBOTA.

„Hledá pilně, až ji nalezne.“ (v. 8.)

Ztratili jsme již někdy nějaký cenný předmět, na příklad stříbrný nebo zlatý peníz? Jistě, že jsme neustali, dokud jsme jej nenašli.

Ztratíme-li však milost posvěcující těžkým hříchem nebo zmenšíme-li a oslabíme-li si ji v duši hříchem všedním, jaká je tu naše lítost? Jaká horlivost a snaha ztrátu co nejdřív nahraditi?

Předsevzetí: Vynasnažím se, abych neztratil ani jediné příležitosti k dobrému skutku.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi, abych svou pílí zas znovu získal ty nesčetné milosti, jež jsem za svého života již ztratil.

Tagged with: ,

Similar articles