Týdenní rozjímání: Boží hod velikonoční

Úvod k rozjímání >

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ.136

Mar. XVI, 1-7.

„…A když sobota pominula, Maria Magdalena a Maria (matka) Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše.“ (v. 1.)

Zbožné ženy dříve než jdou nakupovati vonných věcí k pomazání P. Ježíše, čekají, až přejde sobota.

Neboť prvním projevem zbožnosti musí býti zachovávání zákona Božího.

Ale ta pravá zbožnost k předepsanému ještě přidává.

Proto jedná-li se o to uctíti Pána Ježíše v Jeho těle mystickém, kterým je Jeho Církev, nebo v Jeho údech, jimiž jsou chudí – pak nešetřme ani peněz ani práce.

Předsevzetí: Chci býti horlivým pro čest Církve svaté a pro podporování chudých.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, vnukni mi přesvědčení, že jsem nikdy dost neučinil pro Tvou čest a slávu.

 

PONDĚLÍ.

„A záhy z rána první den týdne přišly k hrobu, když slunce již vyšlo.“ (v. 2.)

Láska k Bohu je činná a opatrná.

Je činná: valde mane, záhy z rána – neboť ten, kdo doopravdy miluje, ten nezná zdráhání a odkladů, jedná-li se o uctění osoby milované.

Je opatrná: orto iam sole, když slunce již vyšlo – láska k Bohu vyčkává na osvícení.

I přes svou stísněnost jde za rozumem, za tím přirozeným světlem, které nám daroval Bůh za vůdce, a jde za vírou, za tím nadpřirozeným světlem, jehož jas nám přidává Bůh k světlu našeho rozumu.

Předsevzetí: Budu hleděti slučovati ve službě Boží činnost s opatrností.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, Ty Slunce pravdy, osvěcuj mne milostivě, abych vždy kráčel ve světle Tvého učení.

 

ÚTERÝ.

„Kdo nám odvalí kámen od dveří hrobových?“ (v. 3)

Ach ubohé ženy, vy nevíte všechno. Nejen že ohromný kámen uzavírá dveře hrobové, ale kámen je také zapečetěn knížaty kněžskými a vojenská stráž hlídá hrob.

Ale jděte přec, bez váhání. Učiňte, co je ve vaší moci, a Bůh učiní ostatní.

Při vašem příchodu všechny překážky zmizejí.

Je pravda, vaše vonné věci přijdou sice pozdě, ale vaše tužby budou nejen splněny, nýbrž i překonány.

Předsevzetí: Nedbaje překážek budu stále postupovati.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, zkoušíš-li někdy své přátele, pak to činíš jen proto, abys jim připravil překvapení, která jim daleko nahradí všechny oběti.

 

STŘEDA.

„A pohledše uzřely, že kámen jest odvalen.“ (v. 4.)

Jedná-li se o čest Pána Ježíše, jděme. Bude-li nutno odstraniti překážky, Bůh vyšle třeba anděly.

Proto pokračujme jen v tom, co jsme započali ve službě Boží a k Jeho oslavě a neposlouchejme obav lidské opatrnosti.

Předsevzetí: Budu vytrvalým v dobrém a budu v Boha důvěřovati.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, rozněť ve mně účinlivou lásku, kterou nic nedovede zdržeti a která vytrvává přes všechny obtíže.

 

ČTVRTEK.

„A vešedše do hrobu uzřely mládence, an sedí na pravici oděn rouchem bílým.“ (v. 5.)

Jsme-li u konce se svou moudrostí a mocí, Bůh posílá své anděly k našemu osvícení a pomoci.

Po úzkosti přichází uklidnění: anděl sedí – „uzřely mládence, an sedí – a svým klidem uklidňuje.

Po temnotách přichází světlo: anděl je oblečen rouchem bílým.

Předsevzetí: Budu vždy hledati Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych Tě vytrvale hledal a tím hledáním došel světla a míru.

 

PÁTEK.

„Hledáte Ježíše nazaretského, ukřižovaného; vstalť jest, není ho tuto.“ (v. 6.)

Ukřižovaný vstal! Domnívali se, že je pevně přibit na kříži a nevěřili, že by s něho mohl sestoupiti.

Ale On jim chystal překvapení.

Je nesnadno sestoupiti s kříže, kam jej přibili na rukou a i nohou, je však mnohem nesnadnější vyjíti z hrobu a vrátiti se ze smrti k životu.

Ale Všemohoucí to dokázal.

Pojďte jen, vy pyšní nepřátelé Ježíšovi, pojďte k prázdnému hrobu a potřásejte hlavami… „Vstalť jest, není ho tuto.“

Předsevzetí: Nebudu se již báti kříže.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych Tě hledal ukřižovaného a našel Tě jednou vzkříšeného, oslaveného.

 

SOBOTA.

„Ale jděte, povězte učedníkům jeho i Petrovi: ‚Předejde vás do Galileje.‘ “ (v. 7.)

Učedníci ho opustili, Petr ho třikrát zapřel. A přec má pro ně Pán Ježíš jen útěchu a největšímu vinníku dostává se nejněžnějších pozorností.

Proto nebuďme malomyslní nad svou slabostí a bázlivostí.

Pán Ježíš zapomene na všecko. Rozpomene se jen na naši bývalou lásku a na naši dnešní lítost.

Jako nás předešel svou milostí povolání, tak nás předejde i svou milostí odpuštění. „Předejde vás do Galileje.“

Předsevzetí: Přes své nevěrnosti doufati nepřestanu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, ačkoliv často nevděkem splácím Tvou všechnu lásku, neodvracej se ode mne, když se k Tobě obrátím se srdcem kajícím.