?>

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci 112

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE TŘETÍ PO VELIKONOCI.104

Jan XVI, 16–22.

„Maličko a neuzříte mne.“ (v. 16.)

P. Ježíš se často skrývá očím věrných duší, a zdá se, jakoby je nechával trpěti bez světla a bez útěchy.

Ale není tomu tak.

Již před tím udělil jim osvícení a vnuknutí, která je mají síliti a utěšovati v hodinách zkoušek.

Předsevzetí: Budu důvěřovati v Pána Ježíše, i kdyby se mi zdálo, že je nepřítomen.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, chceš-li mne někdy zkoušeti a skrýti se mi, budiž. Ale jen mne, prosím, nikdy neopouštěj a nevzdaluj se ode mne.

 

PONDĚLÍ.

„…a opět maličko, a uzříte mne.“ (v. 16.)

Po dni noc a po noci den. Po útěše zármutek a po zármutku útěcha. „Maličko“: útěcha trvá jen krátce. „A opět maličko“ zármutek také trvá jen krátce.

Proto využívejme chvil útěchy k tomu, abychom si upravili cestu a zajistili si ji; až bouře se přižene, budeme připraveni.

Ale stejně také využívejme chvil zármutku k tomu, abychom poznali svou slabost, zjistili, čeho se nám nedostává, a zůstali pokornými.

V době útěchy udrží nás vzpomínka na naši slabost v pokoře a v době zármutku myšlenka na jeho krátké trvání nás povzbudí.

Předsevzetí: Nikdy nepřestanu doufati v pomoc Boží.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, Ty jediný jsi dárcem pokoje, jehož svět dáti nemůže. Pokorně prosím, uděliž mi jej.

 

ÚTERÝ.

„…poněvadž jdu k Otci.“ (v. 16.)

Proč ten odchod Pána Ježíše? Poněvadž se vrací k Otci. Proč se vrací k Otci? Aby nám tam připravil místo. Ale spatříme jej zas: přijde zas, aby nás soudil a aby nás odměnil.

Radujme se tudíž z jeho odchodu: je v našem zájmu a bude trvati jen krátce.

Radujme se však z něho i kvůli Pánu Ježíši: odchází do své slávy, které si tolik zasloužil.

Předsevzetí: Chci zůstati spojen s Otcem nebeským skrze Pána Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který odcházíš k svému Otci, nezapomínej, prosím, na mne, třeba že jsem nejmenším údem Tvé svaté Církve.

 

STŘEDA.

„Nevíme, co praví.“ (v. 18.)

My také často nevíme, co nám Bůh chce říci. To se přihází zvláště, když osoby nebo věci jsou nám protivné.

A přec protivenství je také mluvou Boží stejně jasnou jako každý jiný Jeho hlas.

Protivenství přispívá účinněji než přízeň k zdokonalení děl podnikaných k oslavě Boží.

Pán Ježíš opouští apoštoly jen zdánlivě: s výšin nebeských, kde sedí na pravici Otce, i z hloubi jejich srdce, kde sídlí svou milostí, nepřestane jim žehnati.

Předsevzetí: I ve stínu smrti budu spoléhati na přítomnost a pomoc Ježíšovu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, Ty dobře víš, jak jsem zcela odkázán na Tvou pomoc. Proto prosím pokorně, zůstaň se mnou se svou milosti.

 

ČTVRTEK.

„Zármutek váš obrátí se v radost.“ (v. 20.)

Budeme-li všechnu svou naději skládati v Pána Ježíše a jen v Něho jediného, pak i zde na zemi v tomto životě radost nahradí žalost, nebo spíše žalost obrátí se v radost, a to, co nám působilo bolest, bude příčinou našeho štěstí.

Ta zkouška, kterou jsme pokládali za zlo, stane se počátkem dobra.

Předsevzetí: Budu stále doufati i proti vší naději.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, posiluj mne ve zkouškách, abych dovedl vyčkati Tvého návratu.

 

PÁTEK.

„…opět vás uzřím a radovati se bude srdce vaše.“ (v. 22.)

Slunce není vzdálenější od země za noci než za dne; stále stejně si jí podržuje v okruhu své činnosti, a zmizí-li, to je proto, aby se zase objevilo.

Podobně se to také má s přítomností a působením P. Ježíše, skrývá-li se někdy očím naší duše. Stále nás podporuje svou milostí.

A zas se zjeví, jen trpělivost. Radost po přestálé zkoušce je ještě čistší a živější.

Předsevzetí: Budu se vždy radovati z oslavy Pána Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi té milosti, abych si ctnostným životem zasloužil radost věčnou.

 

SOBOTA.

„A radosti vaší nikdo neodejme od vás.“ (v. 22.)

Pán Ježíš jediný dovede dáti to vnitřní štěstí, jehož ani svět ani smrt nemůže nám odejmouti.

Proto odpoutávejme se od všeho, co nás nevede k Pánu Ježíši.

Ať chceme nebo nechceme, bude nám jednoho dne opustiti vše a všecko obětovati: tu nám zůstane jediný Pán Ježíš…

Předsevzetí: Chci se radovati jen v Ježíši a z Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych pochopil, že Ty jediný stačíš k plné blaženosti.

Tagged with: ,

Similar articles