Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

Jsoucnost boží jest ze všech náboženských pravd první, a základem všech ostatních. V apoštolském vyznání víry vyřknuta jest slovy: „věřím v Bohacredo in Deum“; slovy těmito však jest řečeno již více, než pouhé uznání jsoucnosti Boží. Neboť „věřím v Boha – credo in Deum“ neznamená pouze, že Bůh skutečně jest, [tedy] „věřím Bohacredo Deum,“ ale že po něm, nejvyšším to a nejdokonalejším dobru láskou nejvroucnější toužím a k němu se nesu.

Římský katechism o slovech „věřím v Boha – credo in Deum“ praví: „Nejen že srdcem věřím a ústy vyznávám, že Bůh jest, nýbrž s největší snahou a zbožností po něm, jakožto nejvyšším a nejdokonalejším dobru toužím.“ Rozdílné od „věřím v Boha – credo in Deum“ jest ještě „věřím Bohucredo Deo“, čímž vyjadřujeme, že o všem, co Bůh zjevil, úplně přesvědčeni jsme.

Každý křesťan má věřiti svatou Církev obecnou – „credo … sanctam Ecclesiam catholicam“, to jest, že jest svatá Církev obecná; ne tedy v svatou Církev obecnou; neb jedině v Boha máme věřiti a Církev není Bůh. Protož svatý Augustin dí v kázání na „Věřím v Boha“ na ten kus: „Věděti máme, že Církev věřiti, ale ne v Církev věřiti máme; neb Církev není Bůh, ale dům Boží jest.“ Proto říkáme: „věřím svatou Církev obecnou“.

Zdroj: P. Bohumil Hakl, Katolická věrouka pro střední školy, 1871, str. 3; P. František Šulc, Kritický rozbor M. Jana Husi, 1902, str. 32, 38

Poznámka: Je třeba upozornit, že P. Baudyš (1891) a P. Schaller (1940) překládají v misálech pro věřící slova „Credo … unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.“ špatně: „Věřím … v jednu svatou, katolickou a apoštolskou Církev.“ Naopak P. Stříž (1945) překládá správně: „Věřím … jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev.“

Triumph of St. Thomas Aquinas on Averroes , Gozzoli Benozzo

Benozzo Gozzoli: Sv. Tomáš Akvinský po boku s Platónem a Aristotelem triumfuje nad Averroem (1468–1484)

Previous post Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Velikonoci
Next post Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci