Noví kněží a jáhni katolické tradice

Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, moderními omyly a falešnými principy II. vatikánského koncilu, je rok 2022 zatím velmi požehnaný. Deo gratias.

17. března, na svátek Sv. Patrika, přijal z rukou biskupa Williamsona kněžské svěcení Abbé Timothy H., který koná apoštolát v Irsku.

19. března, na svátek sv. Josefa, patrona Církve, biskup Thomas Aquinas OSB v klášteře Sv. Kříže v Nova Friburgo v Brazílii, vysvětil na kněze Abbé Deivida Nasse SAJM.

Kněžské svěcení P. Deivida

2. dubna biskup Gerardo Zendejas udělil dvěma seminaristům SAJM podjáhenské svěcení a jednomu svěcení jáhenské. Zde je několik úryvků z jeho kázání:

Jsme rádi, že můžeme být svědky toho, jak ‚Operace přežití‘ uskutečněná v roce 1988 arcibiskupem Lefebvrem, stále ještě působí jako pramen, inspirující mladé muže k přechodu do řad tradičního katolického kněžství. …

Pius XII. řekl, že „pokud se v církvi občas objeví něco, co svědčí o slabosti naší lidské přirozenosti, nemělo by to být přičítáno jejímu bytostnému založení, ale spíše tomu politováníhodnému sklonu ke zlu, který se nachází v každém jednotlivci a který její Božský zakladatel dopouští občas i u nejvznešenějších členů Jeho mystického Těla, ZA ÚČELEM ZKOUŠENÍ CTNOSTI PASTÝŘŮ neméně než ctnosti stáda…. To není důvod, proč bychom bychom měli snižovat svou lásku k Církvi.“

Zde je navíc několik slov, která pronesl arcibiskup Lefebvre: „Právě teď nemáme to štěstí, že žijeme v klidu a v naprosté důvěře v hierarchii. Uprostřed velkého nepořádku je naší povinností zachovat co nejvhodnější postoj, abychom nesešli z cesty a nechovali v srdci určité pocity a orientace, které by nás vyvedly přímo z Církve.“ …

Neopouštějme katolickou Církev, mystické Tělo Ježíše Krista. Chceme pokračovat v Tradici Církve.

Abbé Paul Rousseau vysvěcen na jáhna

24. června, na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, získal SAJM nového kněze P. Paula Rousseaua a dva nové jáhny (mezi němi Abbé Etienna, který studoval na FEL ČVUT v Praze). Slavnostní svěcení těchto tří seminaristů ze semináře Svatého Ludvíka Grignon z Montfortu se uskutečnilo dnes ráno v klášteře dominikánu v Avrillé ve Francii. Světitelem byl Msgr. Williamson za přítomnosti Msgr. Faureho, dominikánů z Avrillé a několika dalších kněží „Odporu“. SAJM také s radostí informuje, že členy kongregace se nově stali také další dva kněží. P. Stéphane Grenon ze Švýcarska a P. Jean Baptiste Brocard z Francie.

Dá-li Pán Bůh, navštíví nás P. Paul Rousseau ve dnech 23. – 26. července v Čechách a na Moravě, bude sloužit mše svaté, přednášet a udílet novokněžské požehnání spojené s plnomocnými odpustky.

Kéž Neposkvrněná Panna svými přímluvami provází tyto věrné a odvážné biskupy, kněze a jáhny. Prosíme, pamatujte na ně každodenně ve svých modlitbách.

Previous post Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů
Next post Mše svatá u Mariánského sloupu a představení knihy Kristova královská vláda