Litanie ke svatému papeži Piu X.

Pius_XPane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

 

Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!

 

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi!

Synu Vykupiteli světa, Bože,

Duchu Svatý, Bože,

Svatá Trojice, jeden Bože,

 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

Svatý Josefe, patrone katolické Církve, oroduj za nás!

Svatý Pie X., vzore kněží, oroduj za nás!

Svatý Pie X., moudrý biskupe,

Svatý Pie X., skromný kardinále a patriarcho,

Svatý Pie X., horlivý papeži ovčince,

Svatý Pie X., zbožný učiteli,

Svatý Pie X., věnující se chudým,

Svatý Pie X., utěšiteli nemocných,

Svatý Pie X., milovníku chudoby,

Svatý Pie X., pokorného srdce,

Svatý Pie X., věrný v úřadu,

Svatý Pie X., hrdinský v praktikování všech ctností,

Svatý Pie X., naplněný duchem oběti,

Svatý Pie X., který jsi chtěl všechno obnovit v Kristu,

Svatý Pie X., který jsi otvíral malým dětem cestu k oltáři,

Svatý Pie X., který jsi doporučoval všem denní a časté Svaté Přijímání,

Svatý Pie X., který jsi nás povzbuzoval k poznávání a mi­lování Mše Svaté,

Svatý Pie X., který jsi všude žádal šíření křesťanské nauky,

Svatý Pie X., který jsi odsuzoval hereze a kladl jsi jim odpor,

Svatý Pie X., který jsi nás učil pravé Katolické Akci,

Svatý Pie X., který jsi posvětil apoštolát laiků,

Svatý Pie X., který jsi chtěl být znám jako ubohý pastýř duší,

Svatý Pie X., který vyslýcháš modlitby těch, kdo Tě prosí,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

 

V. Oroduj za nás, svatý Pie X.

R. Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Bože, který jsi naplnil srdce svatého Pia X. neúnavným milosrdenstvím a povolal ho za Náměstka Kristova, učiň, abychom na jeho přímluvu mohli následovat Ježíše, Božské­ho Mistra, a naše modlitby k tomuto svatému Papeži přines­ly ovoce v životě nynějším i věčném, skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Za přímluvu svatého Pia X.:

Bože, který jsi povolal svatého Pia X. jako nejvyššího Pastýře Tvé Církve a obdařil jsi ho obzvláštní úctou k Nejsvětější Svátosti Oltářní a k Tvé věčné pravdě, láskou ke kněžství a Nejsvětější Oběti Mše Svaté, s důvěrou prosíme Tebe, aby ti, kdo ctí jej na zemi, mohli čerpat z jeho orodování v nebi. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Zdroj: Rycerstwo Nepokalanej TO

Pracovní překlad: A & Z

Previous post R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)
Next post Modlitba za kněze