Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

I. Modlitby pro měsíční pobožnost

Měsíční pobožnost je složena z každodenní četby jednoho odstavce textu Andělská říše a náš poměr k ní doplněné následujícími modlitbami:

Andělé, archandělé, trůnové a panstva, knížata a mocnosti, moci nebeské, cherubové a serafové: dobrořečte Pánu na věky! (Odp. 300 dní.*)

Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů: plna jsou nebesa a země slávy tvé. (Odp. 300 dní.*)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému atd.

Dobrořečte Pánu všichni andělově jeho, udatní rekové, kteří plníte vůli jeho!

Dobrořečte Pánu všichni zástupové jeho; služebníci jeho, kteří vykonáváte vůli jeho! (Odp. 300 dní.*)

Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů… atd.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému atd.

Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou. Nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, Kníže vojska nebeského, satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou moci do pekla svrhni. Amen. (Odp. 3 let.*)

Svatý Gabrieli, oroduj za nás!

Svatý Rafaeli, oroduj za nás!

Všichni svatí andělé a archandělé: orodujte za nás!

Všichni svatí blahoslavených duchů řádové: orodujte za nás!

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky řiď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a v tom svatém obcování ať setrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

Kdo se modlí tyto modlitby denně po celý měsíc, muže získat tolikrát plnomocné odpustky, kolik těch modliteb, označených hvězdičkou, se modlí. Podmínky jsou: sv. zpověď, sv. přijímání, návštěva kostela a modlitby na úmysl Sv. Otce (jeden Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci). Kdo chodí jednou za čtrnáct dní ke sv. zpovědi nebo kdo chodí k sv. přijímání aspoň pětkrát týdně, nemusí vykonati zvláštní sv. zpovědi, chce-li tyto odpustky získati.

 

II. Jiné modlitby odpustkové

Kdo se zbožně pomodlí nějaké schválené modlitby ke cti sv. archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela nebo ke cti vlastního anděla strážce s úmyslem pokračovati v nich po devět následujících dní, v kterýkoli roční čas, získává denně odpustky pěti let a plnomocné na konci novény za týchž podmínek jako v odstavci prvním.

Modlitby, jichž možno pro tuto pobožnost užíti, jsou, kromě všech z měsíční pobožnosti, tyto:

 

a) Ke cti sv. archanděla Michaela

Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji, abychom nezhynuli na hrozném soudu! (Odp. 300 dní.*)

Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou. Nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme; ty pak, Kníže vojska nebeského, satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen. (Odp. 3 let.*)

Svatý Michaeli, první obhájce královské důstojnosti Kristovy, oroduj za nás! (Odp. 300 dní.*)

 

Hymnus ke cti sv. Michaela

Tě, jase, sílo Otcova,
všech srdcí, Jezu, živote,
chválíme mezi anděly,
již s láskou visí na tvých rtech.

Za tebe tisíc tisíců
knížat koruna bojuje;
jim v čele Michal vítězný
kříž nese, spásy hlasatel.

On draka hlavu ukrutnou
do hlubin svrhl pekelných
a vůdce spolu s povstalci
vráz srazil s hradu na nebi.

V boj proti vůdci pyšnému
jděme za tímto knížetem,
by byla s trůnu Beránka
nám dána slávy koruna.

Buď sláva Otci se Synem
i tobě, Duchu přesvatý!
Jak byla, tak buď vzdávána
po všechny věky v každý čas! Amen.

 

Antifona: Přeslavný Kníže, archanděle Michaeli, buď nás pamětliv; zde i všude, stále za nás oroduj u Syna Božího.

V. Před anděly budu tobě chválu zpívati, Bože můj.

R. Budu se ti klaněti před tvým svatým chrámem a oslavovati tvé jméno.

Modleme se: Bože, jenž obdivuhodným pořádkem rozděluješ služby andělů i lidí, uděl milostivě, aby na zemi chránili náš život ti, kteří v nebi stále před tebou stojí a tobě slouží. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let.*)

 

Modlitba k sv. Michaelovi za Církev svatou

Ó přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji a v hrozném zápase, které vedeme proti knížectvím a mocnostem, proti vládcům tohoto temného světa, proti duchům zlým. Přispěj ku pomoci lidem, které Bůh stvořil nesmrtelnými, utvořil podle obrazu a podobenství svého a vykoupil za velikou cenu z poroby ďábla. Spolu s vojskem svatých andělů bojuj dnes boj Páně, tak jako jsi kdysi bojoval proti Luciferovi, náčelníku pyšných a jeho odpadlým andělům, kteří neměli síly, aby ti odporovali, ani se nenalezlo již místo pro ně v nebi. A onen odbojný anděl, přetvořený v anděla temnot, který slídí ještě po světě, aby nás zahubil, byl svržen spolu se svými straníky do propasti. Však hle, onen první nepřítel a vrah znova nabyl drzosti. Proměniv se v anděla světla obchází s celou hordou zlých duchů a napadá zemi, aby z ní vyhladil jméno Boha a jeho Pomazaného, aby uloupil, zavraždil a strhl do věčné záhuby duše, určené pro korunu věčné slávy. Tento zlý drak přelévá jako nečistá řeka do lidí převrácené mysli a zkaženého srdce jed své zloby, ducha lži, bezbožnosti a rouhání, morový dech nemravnosti a vší špatnosti a nepravosti. Tito nadmíru lstiví nepřátelé naplnili hořkostí a opojili trpkostí Církev svatou, nevěstu neposkvrněného Beránka; bezbožně vztáhli své ruce na nejsvětější její statky. Nuže, nepřemožitelný Kníže, přispěj na pomoc lidu Božímu proti útokům zavržených duchů a dej nám vítězství. Amen. (Odp. 500 dní.)

 

b) Ke cti sv. archanděla Gabriela

Kromě modliteb k svatým andělům, jak jsou uvedeny v měsíční pobožnosti, možno užíti i této:

Bože, jenž jsi z ostatních andělů vyvolil archanděla Gabriela, aby zvěstoval tajemství tvého vtělení, uděl milostivě, abychom my, kteří konáme jeho slavnost (památku) na zemi, pociťovali jeho ochranu v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

 

c) Ke cti svatého archanděla Rafaela

Kromě modliteb k svatým andělům, jak jsou uvedeny v měsíční pobožnosti, možno užíti i této:

Pane Bože, rač nám poslati na pomoc svatého Rafaela archanděla, a ten, o němž věříme, že stojí stále u tvé velebnosti, nechť zprostředkuje naše chabé modlitby k požehnání. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let.*)

 

d) Ke cti anděla strážce

Kromě modliteb z měsíční pobožnosti možno užíti i těchto:

Anděle Boží, strážce můj, jemuž mne svěřila otcovská láska Nejvyššího, osvěcuj, opatruj, řiď a napravuj mě dnešního dne (dnešní noci). Amen. (Odp. 300 dní.*)

Plnomocné odp. na konci měsíce za obvyklých podmínek může získati, kdo se tuto modlitbu denně po celý měsíc modlí. Kdo často ráno a večer touto modlitbou svého anděla prosí, může získati též plnomocné odpustky v den Andělů strážných, to jest 2. října. Kdo takto činí po celý svůj život, může získati plnomocné odpustky v hodině smrti, jestliže přijme svaté svátosti umírajících, nebo aspoň vzbudí dokonalou lítost nad hříchy a vysloví ústy nebo aspoň srdcem nejsv. jméno Ježíš a přijme trpělivě z ruky Boží smrt jako odplatu za hřích.

K devítidenní pobožnosti k andělu strážnému možno užiti i známé modlitby:

Anděle Boží, strážce můj…

Možno užíti i dětských modliteb:

Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, aby vždycky svatě žila, Pánu Bohu se líbila.

Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, duši, tělo opatruj, andělíčku, strážce můj!

 

e) Modlitba ke cti anděla, jenž posilnil Pána Ježíše v zahradě getsemanské

Anděle, jenž jsi posilnil Pána našeho Ježíše Krista, přijď a posilni také nás; přijď, neprodlévej! (Odp. 300 dní.)

Pozdravuji tě, ó svatý Anděle, jenž jsi potěšil ve smrtelném zápase mého Pána Ježíše, a chválím s tebou nejsvětější Trojici, že tě vyvolila mezi všemi, abys potěšil a posilnil toho, který je útěchou a silou všech zarmoucených. Prosím tě pro tuto poctu, jíž se ti dostalo, a pro poslušnost, pokoru a soucit, s nimiž jsi poskytl pomoci svatému člověčenství mého Spasitele Ježíše, který podléhal bolesti, vida hříchy světa a zvláště moje: vypros mi dokonalou bolest nad mými vinami, rač mne potěšiti v zármutku který mne právě tísní, i v každém jiném, který mne může budoucně postihnouti, hlavně pak, až budu prodělávati svůj poslední zápas. Amen. (Odp. 500 dní.)

Bohatý výběr modliteb k andělu strážnému a svatým andělům obsahuje modlitební knížka, zvaná „Andělům svým o tobě přikázal“, vydaná Sestrami Neposkvrněného Početí v Přerově. Pobožnost ke cti svatých ran Páně Ježíše ve spojení se svatými anděly jest v „Pokladnici odpustkových modliteb“, str. 104.

Zdroj: J. Bouzek, Andělská říše a náš poměr k ní, 1947, za zpracování děkujeme externí spolupracovnici.

Vasnecov_Radost