Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

[one_half last=”no”]Může se modliti na obyčejném růženci.

Modlitba úvodní:

Ó Ježíši, Božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi!

Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem!

Můj Ježíši, voláme k tobě o milost a slitování v nebezpečenstvích naší doby. Přikryj nás svou předrahou krví!

Věčný Otče, zapřisahám tě pro krev Ježíše Krista, tvého přemilého Syna, abys nám prokázal své milosrdenství. Amen.

Na malých zrnkách se modlí: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých svatých ran! (300 dní odpustků.)

Na velkých zrnkách se modlí: Věčný Otče, obětuji ti rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány duší našich. (300 dní odpustků – Pius XI., 16. ledna 1924.)

Nakonec se třikrát opakuje: „Věčný Otče, obětuji ti…“

Pragae, die 22. Novembris 1926. N. 12672. Franciscus, Archicpiscopus.

 

[/one_half]

[one_half last=”yes”]kristovy rány[/one_half]


Poboznost_ke_svatym_ranam

Previous post Myšlení Novobratrstva
Next post Týdenní rozjímání: Druhá neděle v postě