Příspěvek k otázce nepokřtěného a nekatolického papeže

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, budoucí papež Pavel VI., se narodil 26. září 1897 ve vesnici Concesio u Brescie do liberální rodiny. V roce 1981 se v časopise La Voie, č. 5 objevilo tvrzení, že se nenašel ve zdejší farnosti žádný doklad o tom, že by byl mladý Giovanni Battista vůbec někdy pokřtěn. [1]

Může býti skutečným členem církve Kristovy ten, jehož křest je neplatný? Zdálo by se tedy, že třeba člověka takového považovati za člena církve, neboť: 4. není vyloučeno, že by takový člověk s neplatným křtem mohl dosáhnouti v církvi důstojnosti biskupské, ano i papežské, a tak míti pravomoc i nad celou církví. Ale je protiřečno, aby někdo měl řádnou jurisdikci, zejména nad celou církví, kdo není ani členem církve. Jsou však vážné důvody pro mínění opačné. Na důvody prvnějšího mínění pak lze takto odpověděti: 4. neodporuje to samo v sobě, aby někomu byla dána jurisdikce nad společností, státem, řádem atd., jehož členem není, spíše by se zdálo prozřetelnosti Boží odporovati, aby se stal někdo biskupem nebo i papežem, který pro neplatný křest nemůže platně přijmouti ani kněžské ani biskupské svěcení, jak to o neplatně pokřtěném musí doznati i názor námi jako méně pravděpodobný označený; a proto lze s pravděpodobností za to míti, že Pán Bůh svou prozřetelností tak vše zařídí, aby člověk nepokřtěný biskupem nebo papežem se nestal. [2]

[1] Další skandál! Papa Montini a jeho říjnová beatifikace? Monarchia Catholica, 30. srpna 2014

[2] Spáčil, Bohumil: Může býti skutečným členem církve Kristovy ten, jehož křest je neplatný?, ČKD, 1925/4+5, str. 316-318. Článek P. Spáčila T. J. ukazuje, k jakému názorovému posunu došlo od 19. století v otázce spásy nekatolíků, neboť otec píše: „víme, že spasen může býti i pohan a nevěřící“.

Previous post Infiltrace modernismu do Církve (III.)
Next post Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní