Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie

Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

Zasvěcení rodiny

Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys projevilo blahoslavené Marketě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami. Toužíce zalíbiti se tobě, hle, stojíme tu dnes před tebou, abychom prohlásili tvou naprostou vládu nad svou rodinou. Chceme od nynějška žíti tvým životem, chceme, aby v lůně naší rodiny kvetly ctnosti, jimž jsi přislíbil pokoj na zemi, chceme daleko vzdalovati od sebe světského ducha, jejž jsi Ty odsoudil. Ty budeš vládnouti v naší mysli prostou naší vírou, v našem srdci láskou k tobě jedinému. Tou bude hořeti k tobě a její živý plamen udržíme častým přijímáním božské Svátosti oltářní. Račiž býti, božské Srdce, v našem čele, kdykoli se sejdeme, rač žehnati našim duchovním i časným podnikům, odvraceti obtíže, posvěcovati naše radosti a ulehčovati naše křížky. Kdyby někdy někdo z nás ve své ubohosti upadl do tak velikého neštěstí, že by tě urazil, připomeň mu, Srdce Ježíšovo, žes plné dobroty a milosrdenství ke kajícímu hříšníkovi. A když udeří hodina rozloučení a smrt zanese smutek do naší rodiny, my všichni, jak ti, co odcházejí, tak pozůstalí, podřídíme se tvým věčným úradkům. Budeme se těšiti tou myšlenkou, že přijde den, kdy se naše celá rodina v nebi spojí, a bude moci na věky opěvovati tvou slávu a tvá dobrodiní. Kéž neposkvrněné Srdce Panny Marie, kéž slavný patriarcha, sv. Josef, přednesou ti toto naše zasvěcení a udržují v nás živou vzpomínku na ně po všechny dni našeho života. Budiž velebeno Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále a Otce!

 

Litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Srdce Ježíše, Syna Otce věčného, smiluj se nad námi!
Srdce Ježíšovo, od Ducha Svatého v lůně panenské matky utvořené,
Srdce Ježíšovo, se Slovem Božím podstatně spojené,
Srdce Ježíšovo, nekonečné velebnosti,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebeská,
Srdce Ježíšovo, výhni láskou planoucí,
Srdce Ježíšovo, schránko spravedlnosti a lásky,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, veškeré chvály nejhodnější,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, ve kterém jsou, všechny poklady moudrosti a vědomosti,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá veškerá plnost božství,
Srdce Ježíšovo, ve kterém se Otci dobře zalíbilo,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi,
Srdce Ježíšovo, žádosti pahrbků věčných,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a mnohého milosrdenství,
Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem, kteří Tebe vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za hříchy naše,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše potřené,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni všeliké potěšení,
Srdce Ježíšovo, živote náš a vzkříšení naše,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a smíření naše,
Srdce Ježíšovo, oběti hříšníků,
Srdce Ježíšovo, spáso v Tebe doufajících,
Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě umírajících,
Srdce Ježíšovo, rozkoši všech svatých, smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

V. Ježíši tichý a pokorný srdcem.
R. Učiň srdce naše podle srdce svého!

Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, shlédni na Srdce nejmilejšího Syna svého a na chvály i dostiučinění, které vzdává tobě jménem hříšníkův, a, ježto se dožadují tvého milosrdenství, usmiř se na ně a odpusť jim ve jménu téhož Ježíše Krista, Syna svého, jenž s tebou žije a kraluje na věky věkův. Amen.

Previous post Využijte „chytrý telefon“ chytře
Next post Manželství včera, dnes a zítra