Rozdíl mezi tomismem a moderními filosofiemi

Rozdíl mezi tomismem a moderními filosofiemi

Tomismus odpovídá zdravému rozumu Od šestnáctého století, kdy vznikl moderní svět, neodpovídá žádný filosofický systém obecnému smyslu pro skutečnost – tomu, co by obyčejní lidé, ponecháni sami sobě, nazvali zdravým rozumem. Každý z nich začal paradoxem – zvláštním hlediskem, jež...
číst více
Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

Postava Melchisedecha se v Písmu svatém objevuje na třech místech. Nejprve je v knize Genesis popsáno jeho setkání s Abramem, budoucím Abrahámem: Melchisedech, král Sálemu, vynesa chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího, požehnal m...
číst více
Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

V židovské škole předával (řec. παραδιδόναι, lat. tradere) mistr učení, které jeho učedníci přijímali (řec. παραλαμβάνειν, lat. recipere) a zachovávali (řec. κατέχειν, lat. conservare). Stejně tomu bylo s učedn...
číst více
Sv. Jeroným, překladatel Písma svatého

Sv. Jeroným, překladatel Písma svatého

Nejvýznamnější prací sv. Jeronýma ze Stridonu († 420) byla revize tehdy užívaného latinského překladu Písma svatého, známého dnes jako Vetus Latina, jíž věnoval téměř dvacet let. Zda jej novým překladem oficiálně pověřil papež Dam...
číst více
Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Pápežská bulla Auctorem Fidei bola silným odsúdením chýb lúpežnej synody pistojskej, ktorá sa konala v roku 1786 v v meste Pistoia v Toskánsku. Rovnako ako modernistický Druhý vatikánsky koncil (1962-65) Novus Ordo cirkvi, synoda pistojská preds...
číst více
Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

Otázka: Jaká úcta přísluší Panně Marii? P. Josef Pospíšil vysvětluje: „Poněvadž mezi Bohem a bytostmi stvořenými, i sebe dokonalejšími, jest rozdíl nekonečný, proto jest věcně lišiti jen dvojí úctu, buď latriae, neb duliae. Úcty, k...
číst více
Střípky z mariánské úcty Východu

Střípky z mariánské úcty Východu

Myria [nesčíslná] je její pravé jméno, protože ve svém lůně, jako v moři, nese nádobu, která váží za deset tisíc. Její přízvisko je Pramen, a tomu je třeba takto rozumět: ona nese jedinou Rybu, která pochází z vrcholku božství; tato....
číst více
Obřad proměňování u synoptiků, u sv. Pavla a v nejstarších liturgiích

Obřad proměňování u synoptiků, u sv. Pavla a v nejstarších liturgiích

Synoptikové a sv. Pavel Synoptikové a sv. Pavel nám zanechali zprávy o ustanovení Nejsvětější Svátosti, které nejsou ve všech podrobnostech jasné a v některých se od sebe i liší. Spisovatelé si počínali právě tak jako na mnohých jiný...
číst více
O trojím ponoření při křtu svatém

O trojím ponoření při křtu svatém

číst více
Mravouka sv. Alfonse z Liguori

Mravouka sv. Alfonse z Liguori

číst více
O chiliasmu

O chiliasmu

Jménem „chiliasmus“ rozumí se blud, dle něhož po vzkříšení bude Kristus slavně s křesťany na zemi panovat. Obyčejně se praví, že tato slavná říše bude trvat tisíc let. Tento blud byl v minulých dobách dosti rozšířen, někdy více, ...
číst více
O neodkladné odplatě svatých zejména proti Řekům

O neodkladné odplatě svatých zejména proti Řekům

Církev učí, že duše spravedlivých, kterým není ničeho spláceti spravedlnosti Boží, buď že se nedopustili nižádného hříchu, jako na příklad nemluvňátka, která hned po křtu umírají, anebo že učinili v tomto životě úplně Bohu zado...
číst více
Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Proti různým obrazoborcům Církev svatá výslovně prohlásila, že je dovoleno zobrazovat Nejsvětější Trojici i jednotlivé božské osoby a takové obrazy vystavovat v chrámech. Dekretem papeže Alexandra VIII. ze 7. prosince 1690 byla zavržena v...
číst více
Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

Svědectví o uznávání římského prvenství na Východě

číst více
Svědectví o uznávání Petrova prvenství na Východě

Svědectví o uznávání Petrova prvenství na Východě

číst více
Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Dokud jsme v tomto těle a dlíme daleko od Pána (II. Kor. 5, 6), okoušejme alespoň, jak sladký je Pán (Žl. 33, 9); neboť nám dal Ducha jako záruku (II. Kor. 1, 22), abychom v něm cítili jeho sladkost a dychtili...
číst více
Výklad řeckých Otců od sv. Tomáše Akvinského

Výklad řeckých Otců od sv. Tomáše Akvinského

To, že ve výrocích starých autorů nacházíme některá tvrzení, která se zdají současným učencům problematická, má podle mého soudu dva důvody. Za prvé: Nárůst omylů ve víře vedl svaté církevní učitele k větší obezřetnosti ve vý...
číst více
Sv. Basil Veliký o manželství

Sv. Basil Veliký o manželství

Sv. Basil se svými mnichy pozorně četl evangelium a patřičně jim je vysvětloval. Nakonec tyto úryvky s příslušnými asketickými poznámkami kolem roku 360 sepsal a zůstavil pod jménem Moralia, rozdělené do osmdesáti pravidel. Sedmdesáté tř...
číst více
Základy tomistické noetiky

Základy tomistické noetiky

Problém poznání Abychom pochopili, jak veliký význam má v každém filosofickém systému řešení problému poznání, musíme především uvážiti, že je dvojí hlavní problém filosofie: problém poznání a problém bytí. V řešení problému ...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Když k nám démoni přicházejí v noci a chtějí věštit budoucnost nebo říkají: „My jsme andělé,“ nenaslouchejte jim, protože lžou. Budou-li chválit vaši askezi a blahoslavit vás, nesbližujte se s nimi. Je lepší zapečetit sebe a svůj d...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech I/II

Poučení sv. Antonína o démonech I/II

číst více
Monotheletismus a učení sv. Maxima Vyznavače o Církvi

Monotheletismus a učení sv. Maxima Vyznavače o Církvi

Základy monotheletické hereze položil ve svém díle o Božím vtělení Apollinarios z Laodikeje († 390): „Kdo učí, že v Kristu jsou dva druhy rozumu, mám na mysli božský a lidský, počíná si tak, jako kdyby mohl rýt prstem písmena do kame...
číst více
Církevní Otcové o manželství

Církevní Otcové o manželství

Podstata manželství Písmo sv. a tradice nemluví výslovně o jednotlivých momentech svátosti manželství a jejím udělovateli. Sv. Otcové a křesťanský starověk mají přítomnost kněze za žádoucí a označují jeho požehnání za požadavek do...
číst více
Inspirace Písma svatého

Inspirace Písma svatého

Učení Církve o inspiraci Písma svatého Katolická církev prohlásila se svou autoritou o Písmě svatém a jeho božském charakteru toto: I. Spisy proroků a apoštolů jsou Písma svatá. Jinými slovy: Církev má pod svou péčí některé posvátné...
číst více
Poměr lidského rozumu ke zjevení

Poměr lidského rozumu ke zjevení

Jest dvojí cesta pozorovati poměr rozumu ke zjevení: zkoumání logické a historické. Svatý Tomáš sleduje cestu logickou. Praví, že věda nebo vědecké poznání jsou prospěšny a nutny k víře čtverým způsobem: I. Víra předpokládá působen...
číst více
Sv. Jan Damašský

Sv. Jan Damašský

Svatým Janem Damašským dosahuje asi bohověda řecké církve vrcholu vývoje. Veliké spory bohovědné IV. a V. stol. o nejsv. Trojici a o Kristu byly v jeho době již odbyty, napětí povolilo, bohoslovci trpělivě slovo za slovem projednali a vyjádř...
číst více
Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce božského mateřství Panny Marie

Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce božského mateřství Panny Marie

„Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší!“ Svatá Maria, Matko Boží! Mezi názvy Panny Marie je u věřících málo tak domácích a tak milých a častých jako ten, jenž připomíná její mateřství. Po...
číst více
Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

číst více
Andělská říše a náš poměr k ní III/III

Andělská říše a náš poměr k ní III/III

První naše povinnost k andělu strážnému: úcta Andělé strážní nás milují a nám slouží, ale přitom jsou vznešení nebeští duchové, miláčkové Boží, světci, patřící stále na tvář Boží. Mohou tudíž plným právem žádati, abyc...
číst více
Andělská říše a náš poměr k ní II/III

Andělská říše a náš poměr k ní II/III

Odměna a činnost dobrých andělů Andělé, kteří zůstali Bohu věrni, dosáhli a požívají věčné blaženosti, které nemohou nikdy pozbýti. Bytost Boží je náplň všeho dobra, po němž může stvořená bytost toužiti. Kdo jednou pohlédl na ...
číst více
Andělská říše a náš poměr k ní I/III

Andělská říše a náš poměr k ní I/III

Přehled věroučných pravd Andělé jsou od Boha stvořeni. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé zhřešili a byli na věky od Boha zavrženi. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé dosáhli a požívají již věčné blaženosti. Dobří andělé nás ...
číst více
Katechismus: Předurčení a předzvědění

Katechismus: Předurčení a předzvědění

Předurčení jest úkon rozumu a vůle Boží, kterým Bůh od věčnosti zná ty všecky lidi, kteří dojdou spasení, a proto jim také od věčnosti ustanovil dáti v čase milost a na věčnosti slávu. Opak předurčení jest předzvědění. Je tudíž...
číst více
Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Katechismus: Věřím v Ducha svatého

Článkem tím vyznáváme, že Duch svatý jest tak dokonalý Bůh, jako Otec a Syn: tak věčný jest Duch svatý, tak mocný, tak moudrý, tak dobrý nesmírně jako Otec i Syn, týž pán, neb ač jsou tři osoby, však nejsou tři...
číst více
Katechismus: Svěcení žen

Katechismus: Svěcení žen

Platně přijmouti svátost svěcení může pokřtěný muž, jenž je s to, aby svůj úmysl svobodně projevil. Pokřtěný muž může býti vysvěcen. Bylo totiž jak ve St. tak v N. zákoně pevné přesvědčení v církvi, že pouze mužové jsou schop...
číst více
Quo Primum – Bulla sv. Pia V.

Quo Primum – Bulla sv. Pia V.

Pius, biskup, služebník služebníků Božích. Na věčnou památku. Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu. To js...
číst více
Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

Jsoucnost boží jest ze všech náboženských pravd první, a základem všech ostatních. V apoštolském vyznání víry vyřknuta jest slovy: „věřím v Boha – credo in Deum“; slovy těmito však jest řečeno již více, než pouhé uznání jso...
číst více
Katechismus: Syn Boží sestoupil do pekel

Katechismus: Syn Boží sestoupil do pekel

Podmětem všech článků [víry] od druhého „I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného“ a ostatní, až do osmého, jest Syn Boží; tedy Syn Boží se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny a ostatní; tedy Syn Boží také zemřel, pohř...
číst více
P. Špaček: O významu dogmat

P. Špaček: O významu dogmat

Pozn. redakce: Pojednání dr. R. Špačka, dnes neméně aktuální než v době svého vzniku, ukazuje na posun, k němuž v poslední době došlo, když to, co je zde psáno o protestantech, platí o těch, kdo se dnes běžně považují za...
číst více
Řečtí Otcové církevní o neposkvrněném početí Panny Marie

Řečtí Otcové církevní o neposkvrněném početí Panny Marie

číst více
160 let od vyhlášení dogmatu o neposkvněném početí Panny Marie

160 let od vyhlášení dogmatu o neposkvněném početí Panny Marie

[two_third last=”no”][/two_third][one_third last=”yes”][/one_third]
číst více
Příspěvek k otázce nepokřtěného a nekatolického papeže

Příspěvek k otázce nepokřtěného a nekatolického papeže

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, budoucí papež Pavel VI., se narodil 26. září 1897 ve vesnici Concesio u Brescie do liberální rodiny. V roce 1981 se v časopise La Voie, č. 5 objevilo tvrzení, že se nenašel ve zdejší...
číst více